Portal ZDR

Delo na domu in delo na daljavo

Delo na domu in delo na daljavo kot način opravljanja tega dela se pogosto povezuje z mnogimi pozitivnimi učinki za obe stranki delovnega razmerja in v trenutnem obdobju postaja vse pogostejši način opravljanja dela, saj ob okoliščinah, ko z vidika javnega interesa zagotavljanja javnega zdravja pride do najrazličnejših omejevalnih ukrepov, takšno delo pogosto pomeni pomembno razliko med tem, če bo delodajalec lahko dejavnost opravljal še naprej ali pa tega ne bo zmožen.

Priročnik s svojo vsebino ponudi celovito obravnavo instituta opravljanja dela na domu ter s praktičnimi vidiki delodajalcem omogoča lažje razumevanje najpomembnejših vidikov pri implementaciji tega instituta v svoj delovni proces. Z namenom kar najlažjega branja sva avtorja na prvo mesto priročnika postavila najpogostejša vprašanja in dileme, ki se pojavljajo ob vzpostavitvi tega instituta, kratki in jedrnati odgovori pa vsebujejo tudi aktivno navezavo na relevantno zakonsko ureditev.

Kazalo

I. UVODOMA

II. NAJPOGOSTEJŠA VPRAŠANJA IZ PRAKSE

III. PRIMERJALNOPRAVNI PREGLED TER ANALITIČNI PRIKAZ NAJPOMEMBNEJŠIH VIDIKOV OPRAVLJANJA DELA NA DOMU

1. Pregled ureditve po posameznih državah EU

2. Analitični prikaz najpomembnejših vidikov opravljanja dela na domu

2.1 Podatki o obsegu in demografiji zaposlenih, ki delajo od doma

2.2 Usklajevanje poklicnega in zasebnega/družinskega življenja

2.3 Fleksibilnost in avtonomija pri delu na daljavo

2.4 Obseg in intenzivnost dela pri delu na daljavo

2.5 Pravica do odklopa

2.6 Varnost in zdravje pri delu na daljavo

IV. PRAVNA UREDITEV DELA NA DOMU V SLOVENIJI NA SPLOŠNO

1. Kratek povzetek ureditve v ZDR-1

2. Pogoji, pod katerimi je delo na domu dopustno

3. Pogodba o zaposlitvi za opravljanje dela na domu

4. Pravice in obveznosti delavca ter pogoji za opravljanje dela na domu

5. Dodatna ureditev področja opravljanja dela na domu s splošnim aktom delodajalca

6. Delovni čas ter zagotavljanje odmorov in počitkov

7. Kakšne so obveznosti delodajalca?

8. Zakonske omejitve (davčni limiti) pri izplačevanju nadomestila za uporabo lastnih sredstev

9. Prepoved dela na domu in dela, ki se ne morejo opravljati na domu

10. Obveščanje Inšpektorata RS za delo

V. KOLEKTIVNE POGODBE

1. Urejanje pravic in obveznosti v kolektivnih pogodbah

1.1 Nivoji kolektivnega dogovarjanja

1.2 Veljavnost

1.3 Omejitev avtonomije pogodbenih strank

2. Pregled ureditve dela na domu po kolektivnih pogodbah

VI. EVIDENCE NA PODROČJU DELA IN SOCIALNE VARNOSTI PRI DELU NA DOMU

1. Splošno o vodenju evidenc

2. Obveznost vodenja evidence izrabe delovnega časa pri delu na domu

VII. OBVEZNOST OPRAVLJANJA DRUGEGA DELA ZARADI IZJEMNIH OKOLIŠČIN

1. Splošno glede opravljanja dela na drugem delovnem mestu oziroma spremembi kraja opravljanja dela v primeru izjemnih okoliščin

2. Opredelitev pojma naravnih nesreč

3. Trajanje obveznosti

4. Mnenje Inšpektorata RS za delo glede opravljanja delo na domu in zagotavljanja varnega in zdravega dela v izrednih razmerah

VIII. USMERITVE IN PRIPOROČILA ZA UREDITEV IN IZVAJANJE DELA NA DOMU Z VIDIKA VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU

IX. SODNA PRAKSA

1. Odpoved pogodbe o zaposlitvi s ponudbo nove pogodbe o zaposlitvi za isto delo in pod enakimi pogoji, le na sedežu delodajalca

2. Delodajalec v primeru opravljanja dela na domu ne more z enostransko izjavo spremeniti kraja opravljanja dela

X. PRAKTIČNI NASVETI DELODAJALCEM PRI ORGANIZIRANJU DELA NA DOMU

1. Delovni čas in organizacija dela

2. Učinkovito upravljanje delovnega procesa

3. Digitalizacija

4. Komunikacija z zaposlenimi

5. Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu

6. Zakonska in pogodbena določila

7. Usposabljanje

8. Usklajevanje družinskega in poklicnega življenja

XI. VZORCI PISANJ ZA ZAKONITO IN UČINKOVITO ORGANIZIRANJE DELA NA DOMU

1. Sprememba pogodbe o zaposlitvi - Aneks k obstoječi pogodbi o zaposlitvi

2. Pogodba o zaposlitvi za opravljanje dela na domu

3. Odreditev začasnega opravljanja dela na domu

4. Obvestilo inšpektoratu o opravljanju dela na domu

5. Pravilnik o opravljanju dela na domu

6. Seznam preverjanja izpolnjenih obveznosti pred začetkom opravljanja dela na domu

XII. LITERATURA IN VIRI