Portal ZDR

Inšpekcijski nadzor na področju delovnih razmerij

Vsebinsko je knjiga zastavljena iz dveh glavnih delov – teoretičnega in praktičnega. Uvodoma se dotakne splošne ureditve inšpekcije dela, tudi z zgodovinskega vidika, in nato same organiziranosti Inšpektorata RS za delo. Največji poudarek (tudi glede na količino vsebine) je nato dan pooblastilom in ukrepom inšpektorjev ter zlasti vsebinskemu pregledu inšpekcijskega postopka v praksi. Ker je z vidika zavezanca pomembno, kaj lahko v primeru ravnanja, ki ga regulira predpis, pričakuje, še zlasti, če gre za mejne primere, je v zadnjem delu knjige izveden tudi natančen pregled drugostopenjskih odločitev v primerih odločanja na področju delovnih razmerij.

Posodobljena in dopolnjena izdaja naslavlja vse spremembe in dopolnitve Zakona o inšpekciji dela ZID-1A iz leta 2017 ter tudi vse morebitne posodobitve predpisov in ostalih virov, ki so predmet obravnave te knjige, tako da nudi posodobljen pregled nad delom Inšpektorata RS za delo na področju nadzora delovnih razmerij. Pomemben del vsebine je tudi obravnava interventne zakonodaje kot del ukrepov za zajezitev epidemije v letu 2020, omilitev posledic in njihovo odpravo. Predstavljeni so bistveni poudarki izpostavljenih delovnopravnih institutov po posameznih interventnih zakonih in povezane pristojnosti Inšpektorata RS za delo.

Kazalo

I. Inšpekcija dela

1. Nastanek in namen

2. Konvencija MOD št. 81 o inšpekciji dela v industriji in trgovini

3. Novi Zakon o inšpekciji dela (2014)

4. Dopolnitve in spremembe Zakona o inšpekciji dela (ZID-1A - 2017)

II. Inšpektorat RS za delo

1. Organizacija

2. Pristojnosti Inšpektorata RS za delo

3. Razmejitev med nadzorom v zasebnem in javnem sektorju

3.1. Delovna razmerja

3.2. Drugi predpisi s področja nadzora inšpekcije nadzora delovnih razmerij

4. Programske usmeritve za delo inšpektorata

III. Pooblastila in ukrepi inšpektorjev

1. Načela in njihov vpliv na vodenje postopka

1.1. Načelo samostojnosti

1.2. Načelo varstva javnega interesa in varstva zasebnih interesov

1.3. Načelo javnosti

1.4. Načelo sorazmernosti

2. Pooblastila inšpektorja

2.1. Pooblastila pri zavezancih

2.2. Pooblastila pri drugih osebah

2.3. Nemoteno opravljanje nalog inšpekcijskega nadzora

2.4. Ukrepi inšpektorjev

3. Upravno odločanje

3.1. Upravna ureditvena odločba

3.2. Upravna prepovedna odločba

3.3. Opozorilo na podlagi ZIN

4. Prekrškovni postopek

4.1. Plačilni nalog

4.2. Odločba o prekršku

4.3. Opomin

4.4. Opozorilo na podlagi ZP-1

5. Izbris iz sodnega registra brez likvidacije

6. Kazenska ovadba

7. Posebna pooblastila in ukrepi delovnih inšpektorjev

7.1. Upravna ureditvena odločba

7.2. Opozorilo delavcu ter seznanitev z ugotovitvami in ukrepi

7.3. Prepovedna odločba

7.4. Odložitev izvršitve odločbe

7.5. Pečatenje in prepoved dobave

8. Posebne odgovornosti inšpektorjev, odškodninska odgovornost RS in inšpektorjev za ravnanja v postopku

9. Pristojnosti Inšpektorata RS za delo za nadzor nad interventnimi zakoni (2020/2021)

9.1. Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (ZIUPPP)

9.2. Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP)

9.3. Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE)

9.4. Zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 (ZIUPDV)

9.5. Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP)

IV. Inšpekcijski postopek v praksi

1. Uvedba postopka

2. Inšpekcijski pregled

2.1. Pregled pri delodajalcu

Pritožba zoper sklep o preprečitvi prisostvovanja pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora zaradi oviranja učinkovite izvedbe nadzora – vzorec

2.2. Nadzor na inšpektoratu na podlagi vabila

Opravičilo izostanka in predlog za nov termin – vzorec

2.3. Kontrolni pregled

2.4. Predpisana dokumentacija

2.5. Obvezne evidence

2.6. Zahtevana dokumentacija

3. Izločitev uradne osebe

Zahteva za izločitev pooblaščene uradne osebe – vzorec

4. Zapisnik

Izjava o ugotovljenih dejstvih in okoliščinah po prejetem zapisniku – vzorec

5. Odločitev v postopku oziroma ustavitev postopka

5.1. Preventivni ukrepi

5.2. Upravno ukrepanje

5.3. Opozorilo delavcu ter seznanitev z ugotovitvami in ukrepi

Poročilo o izvršitvi odločbe – vzorec

5.4. Ustavitev postopka

6. Pritožba zoper odločitve inšpektorjev

Pritožba zoper upravno odločbo – vzorec

7. Odlog izvršitve odločbe

Predlog za odložitev izvršitve odločbe – vzorec

8. Pečatenje in prepoved dobave

9. Pritožba zoper ravnanja inšpektorjev

V. Analiza upravnega odločanja inšpektorjev za delo in odločitve v pritožbenem postopku

1. Vpliv drugostopenjskega odločanja na odločitve inšpektorjev

2. Vrste odločitev druge stopnje v upravnih odločitvah

3. Pregled drugostopenjskih odločitev od sprejema ZID-1 dalje

3.1. Primer – zaposlovanje na črno, pogodbe civilnega prava

3.2. Primer – sklep o zadržanju učinkovanja odpovedi

3.3. Primer – pogodbe civilnega prava

3.4. Primer – razporejanje delovnega časa in evidence

3.5. Primer – splošni akt, disciplinska odgovornost, sodelovanje pri upravljanju in delovni čas

3.6. Primer – pogodbe civilnega prava

3.7. Primer – pogodbe civilnega prava

3.8. Primer – odmori in počitki

3.9. Primer – delovni čas

3.10. Primer – delo brez pravne podlage

3.11. Primer – letni dopust

3.12. Primer – pogodbe civilnega prava

3.13. Primer – pogodbe civilnega prava

3.14. Primer – pogodba o zaposlitvi za določen čas

3.15. Primer – nadurno delo, krajši delovni čas

3.16. Primer – pogodbe civilnega prava

3.17. Primer – zagotavljanje dela delavcev uporabniku

3.18. Primer – zadržanje učinkovanja odpovedi

3.19. Primer – pogodbe civilnega prava

3.20. Primer – odredba delodajalcu, da delavce seznani z ukrepi inšpektorata

3.21. Primer – evidence

3.22. Primer – pogodbe civilnega prava

VI. Dodatek

1. Besedilo ZID-1

2. Besedilo ZIN

VII. Viri in literatura