Portal ZDR

Evidentiranje delovnega časa po novem 2023

Na področju beleženja izrabe delovnega časa so prvič po letu 2006 sprejete spremembe, ki jih bo moral upoštevati vsak delodajalec, ki zaposluje delavce, spreminja pa se tudi to, za koga vse bo delodajalec ob zaposlenih delavcih moral voditi evidenco izrabe delovnega časa.

Spremembe in dopolnitve Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti naslavljajo pomanjkljivosti in težave, ki so bile zaznane pri izvajanju zakona v praksi in sledijo pobudi za spremembe, ki jo je podal Inšpektorat Republike Slovenije za delo z namenom učinkovitejšega nadzora nad izvajanjem zakonodaje, ki ureja delovni čas, odmore in počitke. Spremembe in dopolnitve zakona so v okviru za ta namen ustanovljene pogajalske delovne skupine Ekonomsko-socialnega sveta dogovorili socialni partnerji.

Kazalo

I. NAJPOGOSTEJŠA VPRAŠANJA IN ODGOVORI

1. Evidentiranje delovnega časa

2. Urejanje delovnega časa v delovnem razmerju

II. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ZAKONA O EVIDENCAH NA PODROČJU DELA IN SOCIALNE VARNOSTI

1. Opredelitev pojma delavca

2. Razjasnitev dileme glede roka za prijavo delavca v socialno zavarovanje in določitev roka za posredovanje podatkov iz evidence o zaposlenih delavcih

3. Podatki, ki jih je treba vpisovati v evidenco o izrabi delovnega časa

4. Zagotovitev pravice delavca do vpogleda v podatke in obveznost hrambe evidence o izrabi delovnega časa

5. Določitev primerov obveznega vodenja evidence o izrabi delovnega časa na elektronski način in možnost predloga delavcev o elektronskem načinu vodenja evidence

6. Način izpolnitve obveznosti pisnega obveščanja

7. Določitev glob, določitev sankcije za odgovorno osebo v primeru kršitve opustitve vodenja, hrambe ali posodabljanja evidenc in pooblastilo za izrekanje glob v razponu

8. Uveljavitev obveznosti elektronskega vodenja evidenc

9. Uveljavitev in uporaba zakona

III. ZAKONSKA UREDITEV DELOVNEGA ČASA, ODMOROV IN POČITKOV

1. Delovni čas

1.1. Definicija delovnega časa

1.1.1. Opredelitev efektivnega delovnega časa

1.2. Opredelitev polnega delovnega časa

1.2.1. Omejitev polnega delovnega časa na 40 ur na teden

1.2.2. Določitev krajšega polnega delovnega časa na podlagi posebnega zakona ali kolektivne pogodbe

1.3. Opravljanje dela preko polnega delovnega časa oziroma nadurno delo

1.3.1. Opravljanje nadurnega dela na podlagi odredbe delodajalca

1.3.2. Obličnost odreditve nadurnega dela

1.3.3. Časovne omejitve opravljanja nadurnega dela

1.4. Dodatno delo v primerih naravne ali druge nesreče

1.4.1. Časovne omejitve dodatnega dela v primerih naravne ali druge nesreče

1.5. Prepoved opravljanja dela preko polnega delovnega časa

1.5.1. Splošno pravilo glede prepovedi opravljanja nadurnega dela

1.5.2. Kategorije delavcev, ki ne smejo opravljati nadurnega dela

1.6. Dopolnilno delo

1.6.1. Kdaj se lahko sklene pogodba o zaposlitvi na podlagi katere se opravljanje dopolnilno delo

1.6.2. Omejitev časa trajanja dopolnilnega dela

1.6.3. Posebnosti pogodbe o zaposlitvi na podlagi katere se opravlja dopolnilno delo

1.7. Razporejanje delovnega časa

1.7.1. Pogoji za razporejanje delovnega časa

1.7.2. Obveznosti delodajalca glede upoštevanja družinskega življenja delavcev

1.7.3. Začasna prerazporeditev delovnega časa

1.7.4. Omejitev delovnih dni v tedni pri enakomerni razporeditvi polnega delovnega časa

1.7.5. Neenakomerna razporeditev delovnega časa

1.7.6. Obdobje izravnave povprečne delovne obveznosti

1.7.7. Letno obveščanje predstavnikov delavcev

1.7.8. Preračun delovnega časa

2. Nočno delo

2.1. Definicija nočnega dela

2.2. Pravice delavcev, ki delajo ponoči

2.3. Omejitve dela ponoči

2.4. Obveznost posvetovanja s sindikatom

3. Odmori in počitki

3.1. Odmor med delovnim časom

3.1.1. Odmor med delom delavca, ki dela polni delovni čas

3.1.2. Odmor med delom delavca, ki dela krajši delovni čas od polnega

3.1.3. Odmor v primeru neenakomerno razporejenega delovnega časa

3.1.4. Določitev odmora

3.1.5. Vštevanje odmora v delovni čas

3.1.6. Posebna ureditev za nekatere kategorije delavcev

3.2. Počitek med zaporednima dnevoma

3.3. Tedenski počitek

3.3.1. Določitev dneva, ki šteje za dan tedenskega počitka

3.3.2. Obdobje, v katerem se izračunava minimalno trajanje tedenskega počitka

3.3.3. Posebna ureditev za določene kategorije delavcev

4. Posebnosti urejanja delovnega časa, nočnega dela, odmorov in počitkov

4.1. Posebnosti za nekatere kategorije delavce

4.2. Možnost drugačnega urejanja v zakonu ali kolektivnih pogodbah

4.2.1. Izjema glede ureditve delovnega časa nočnega delavca

4.2.2. Izjema glede ureditve dnevnega in tedenskega počitka

4.2.3. Določitev daljšega referenčnega obdobja za določitev polnega delovnega časa pri neenakomerni razporeditvi oziroma prerazporeditvi delovnega časa

IV. VIRI IN LITERATURA