Portal ZDR

Delovna razmerja v izrednih okoliščinah

Epidemija nalezljive bolezni, upad obsega poslovanja in odrejena karantena ali splošna omejitev gibanja lahko zelo vplivajo na delovne procese delodajalca. Kako najučinkoviteje organizirati delovni proces v izrednih razmerah in izjemnih okoliščinah? Kakšne so možnosti delodajalca glede odrejanja drugega dela? Kakšne možnosti ima delodajalec pri urejanju dela na drugem kraju in dela na domu? Kaj storiti, ko je zdravemu delavcu odrejena karantena?

Digitalni priročnik naslavlja delovnopravni okvir, ki ureja obveznosti in pravice delodajalcev in delavcev ter predstavlja splošna pravila glede določanja vrste dela in kraja opravljanja dela. Naslavlja posebno ureditev opravljanja drugega dela in/ali dela na domu ter tudi obravnava nadomestilo za čas odsotnosti, hkrati pa obravnava tudi ureditev v interventnih zakonih, ki se nanaša na urejanje delovnega razmerja. Priročnik vsebuje vse relevantne člene zakona s komentarji in vzorci aktov in pisanj, ki so predvideni za urejanje in odrejanje dela v teh primerih.

Kazalo

I. UVOD

II. MOŽNOSTI ORGANIZIRANJA IN UPRAVLJANJA DELOVNEGA PROCESA

1. Opravljanje drugega dela

1.1 Kdaj se lahko odredi opravljanje drugega dela

1.2 Obveščanje delavce glede odreditve drugega dela

1.3 Plačilo in trajanje začasno odrejenega dela

2. Sprememba ali sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi zaradi spremenjenih okoliščin

2.1 Sprememba pogodbe o zaposlitvi ali sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi

2.2 Ponudba za sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi na predlog ene izmed strank

2.3 Obveznost sklenitve nove pogodbe o zaposlitvi

3. Opravljanje dela na domu, kot ena izmed fleksibilnih oblik opravljanja dela

3.1 Splošno glede ureditve dela na domu

3.2 Pogoji pod katerimi je delo na domu dopustno

3.3 Obveščanje Inšpektorata RS za delo

3.4 Pravice in obveznosti delavca ter pogoji za opravljanje dela na domu

3.5 Delovni čas ter zagotavljanje odmorov in počitkov

3.6 Kakšne so obveznosti delodajalca?

3.7 Prepoved dela na domu in dela, ki se ne morejo opravljati na domu

4. Obveznost opravljanja drugega dela zaradi izjemnih okoliščin

4.1 Splošno glede opravljanja dela na drugem delovnem mestu oz. spremembi kraja opravljanja dela v primeru izjemnih okoliščin

4.2 Opredelitev pojma naravnih nesreč

4.3 Trajanje obveznosti

4.4 Mnenje Inšpektorata RS za delo glede opravljanja delo na domu in zagotavljanja varnega in zdravega dela v izrednih razmerah

5. Izraba letnega dopusta in odreditev kolektivnega dopusta

5.1 Splošno o izrabi letnega dopusta

5.2 Obveznost posvetovanja z delavcem glede možnosti izrabe letnega dopusta

5.3 Pravice delavca

5.4 Obveznost delodajalca, da delavcu omogoči koriščenje letnega dopusta

5.5 Odreditev letnega dopusta oz. kolektivnega dopusta v primeru izjemnih okoliščin – mnenje Inšpektorata RS za delo

6. Začasno čakanje na delo na domu

6.1 Splošno o institutu čakanja na delo

6.2 Višina nadomestila plače

6.3 Dolžnost delavca, da se vrne na delo

6.4 Pravica delavca do izobraževanja v času čakanja na delo

6.5 Kdaj se čakanja na delo ne sme odrediti

7. Nezmožnost opravljanja dela zaradi višje sile

8. Neplačana odsotnost delavca z dela – izredni neplačani dopust

9. Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (ZIUPPP)

9.1 Namen in cilji zakona

9.2 Delno povračilo nadomestila plače za čakanje na delo (se ne uporablja za čas uporabe ZIUZEOP)

9.3 Delno povračilo nadomestila plače zaradi odrejene karantene

9.4 Uveljavljanje, višina in izplačilo povračila nadomestila plače (delno povračilo nadomestila plače za čakanje na delo se ne uporablja za čas uporabe ZIUZEOP)

9.5 Odlog plačila prispevkov za samozaposlene

9.6 Izravnava polnega delovnega časa

9.7 Uveljavitev povračila nadomestil plač

9.8 Prenehanje uporabe dela ZIUPPP

10. Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP)

10.1 Uvod

10.2 Namen in cilji ukrepa

10.3 Pogoji dodelitve državne pomoči

10.4 Povračilo nadomestila plače za začasno čakanje na delo

10.5 Pravice in obveznosti delavcev ter povračilo nadomestila plače zaradi višje sile

10.6 Višina povračila izplačanega nadomestila plače

10.7 Način uveljavljanja, višina in izplačilo povračila nadomestila plače

10.8 Obveznosti delodajalca in sankcije

10.9 Uveljavitev povračila nadomestil plač

10.10 Krizni dodatek

11. Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19

11.1 Uvod

11.2 Namen in cilj zakona

11.3 Delno subvencioniranje skrajšanega polnega delovnega časa

11.3.1 Namen ukrepa in upravičeni subjekti

11.3.2 Pravice in obveznosti delavcev

11.3.3 Višina subvencije

11.3.4 Postopek uveljavljanja subvencije

11.3.5 Obveznosti delodajalca in sankcije

11.3.6 Pogoji dodelitve državne pomoči za ukrep povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo

11.3.7 Upravičenost do izvajanja ukrepa

11.4 Delno povračilo nadomestila plače za začasno čakanje na delo

11.4.1 Namen ukrepa in upravičeni subjekti

11.4.2 Pravice in obveznosti delavcev

11.4.3 Višina povračila izplačanega nadomestila plače

11.4.4 Način uveljavljanja, višina in izplačilo povračila nadomestila plače

11.4.5 Obveznosti delodajalca in sankcije

11.4.6 Pogoji dodelitve državne pomoči za ukrep povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo

11.5 Uveljavitev povračila nadomestil plač

12. Dodatni interventni ukrepi in spremembe obstoječih ukrepov

12.1 Čakanje na delo v interventnih predpisih

12.2 Skrajšani delovni čas

12.3 Nadomestilo plač delavcem zaradi odrejene karantene ali nemožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva, ustavitve javnega prevoza ali zaprtja mej

12.4 Obvestilo inšpektorata o delu na domu

12.5 Izraba letnega dopusta

12.6 Krizni dodatek na podlagi ZIUPODVE

III. Vzorci pisanj

1. Začasna odreditev drugega dela

2. Sprememba pogodbe o zaposlitvi - Aneks k obstoječi pogodbi o zaposlitvi

3. Napotitev na čakanje na delo doma

4. Odreditev začasnega opravljanja dela na domu

5. Odreditev začasnega opravljanja drugega dela

6. Obvestilo inšpektoratu o opravljanju dela na domu

7. Pisna odredba dela s skrajšanim delovnim časom

IV. Uporabljene pravne podlage

1. Zakon o delovnih razmerjih

2. Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (ZIUPPP)

3. Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo

4. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo

5. Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19

6. Zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19

7. Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19

8. Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19

9. Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19