Portal ZDR

POGODBA O ZAPOSLITVI

 

ZDR-1 ločuje med sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi in nastopom dela. Pogodba o zaposlitvi je pravni temelj za nastanek delovnega razmerja, sam nastop dela pa je dejanska okoliščina, na katero zakon veže pravice in obveznosti, ki izhajajo iz delovnega razmerja. Delavec in delodajalec sta dolžna skleniti pogodbo o zaposlitvi v pisni obliki. Pogodba o zaposlitvi se praviloma sklepa za nedoločen čas. Sklepanje pogodb o zaposlitvi za določen čas je dovoljeno le izjemoma in le v tistih primerih, ki so izrecno določeni v zakonu. Če delavec in delodajalec v pogodbi o zaposlitvi ne določita časa trajanja delovnega razmerja se domneva, da je pogodba o zaposlitvi sklenjena za nedoločen čas. Enako se domneva tudi v primeru, da delavec in delodajalec nista sklenila pisne pogodbe o zaposlitvi.

Delovno razmerje je pogodbeno razmerje, pri čemer pogodba temelji na vzajemni volji obeh pogodbenih strank. Ne delavec ne delodajalec ne moreta enostransko spreminjati vsebine pogodbe o zaposlitvi. Vsaka sprememba pogodbe o zaposlitvi mora temeljiti na svobodni in vzajemni volji obeh pogodbenih strank.

Pogodba o zaposlitvi, kot posebna pogodba delovnega prava ima svoj izvor v civilni obveznostni pogodbi. Zaradi tega ZDR-1 glede sklepanja, veljavnosti, prenehanja in drugih vprašanj pogodbe o zaposlitvi napotuje na uporabo splošnih pravil civilnega prava (13. člen). Splošna pravila civilnega prava izhajajo iz predpostavke, da sta obe stranki pogodbe enakopravni, vendar pa to za pogodbo o zaposlitvi ne velja. Da gre v delovnem razmerju za odnos dveh neenakopravnih strank, izhaja že iz opredelitve delovnega razmerja, iz katere izhaja, da mora delavec opravljati...