Portal ZDR

100. člen

(obveznost obveščanja zavoda za zaposlovanje)

(1) O postopku ugotavljanja prenehanja potreb po delu večjega števila delavcev, o opravljenem posvetovanju po prejšnjem členu, o razlogih za prenehanje potreb po delu delavcev, številu in kategorijah vseh zaposlenih delavcev, o predvidenih kategorijah presežnih delavcev ter o predvidenem roku, v katerem bo prenehala potreba po delu, mora delodajalec pisno obvestiti zavod za zaposlovanje.

(2) Kopijo pisnega obvestila iz prejšnjega odstavka mora delodajalec poslati sindikatom iz prvega odstavka prejšnjega člena.

(3) Delodajalec lahko odpove pogodbe o zaposlitvi presežnim delavcem, upoštevaje sprejeti program razreševanja presežnih delavcev, vendar ne pred potekom 30-dnevnega roka od izpolnitve obveznosti iz prvega odstavka tega člena.

Komentar

Besedilo tega člena je enako besedilu 98. člena ZDR.

Delodajalec mora poleg sindikata o kolektivnih odpustih obveščati tudi pristojno enoto Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje. Obveščanje Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje je potrebno zaradi omilitve brezposelnosti, ustreznega sodelovanja ...