Portal ZDR

90. člen

(neutemeljeni odpovedni razlogi)

Kot neutemeljeni razlogi za redno odpoved pogodbe o zaposlitvi se štejejo:

- začasna odsotnost z dela zaradi nezmožnosti za delo zaradi bolezni ali poškodbe ali nege družinskih članov po predpisih o zdravstvenem zavarovanju ali odsotnost z dela zaradi izrabe starševskega dopusta po predpisih o starševstvu,

- vložitev tožbe ali udeležba v postopku zoper delodajalca zaradi zatrjevanja kršitev pogodbenih in drugih obveznosti iz delovnega razmerja pred arbitražnim, sodnim ali upravnim organom,

- članstvo v sindikatu,

- udeležba v sindikalnih dejavnostih izven delovnega časa,

- udeležba v sindikalnih dejavnostih med delovnim časom v dogovoru z delodajalcem,

- udeležba delavca v stavki, organizirani v skladu z zakonom,

- kandidatura za funkcijo delavskega predstavnika in sedanje ali preteklo opravljanje te funkcije,

- sprememba delodajalca po prvem odstavku 75. člena tega zakona,

- rasa, narodnost ali etnično poreklo, barva kože, spol, starost, invalidnost, zakonski stan, družinske obveznosti, nosečnost, versko in politično prepričanje, nacionalno ali socialno poreklo,

- sklenitev pogodbe o prostovoljnem služenju vojaškega roka, pogodbe o opravljanju vojaške službe v rezervni sestavi Slovenske vojske, pogodbe o službi v Civilni zaščiti ter prostovoljno sodelovanje državljanov pri zaščiti in reševanju v skladu z zakonom.

Komentar

Besedilo tega člena je enako besedilu 89. člena ZDR.

S tem členom se določajo razlogi, ki jih ni možno šteti za utemeljene v primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi. Razlogi, ki so navedeni v tem členu v nobenem primeru ne morejo predstavljati utemeljenih razlogov za odpoved pogodbe o zaposlitvi. To pa š...

Sodna praksa

Neobstoj neutemeljenih odpovednih razlogov

Tožena stranka je formalno (s spremembo ustreznega splošnega akta) in tudi dejansko ukinila delovno mest svetovalca poslovodstva. Pogodba o zaposlitvi je bila odpovedana vsem štirim delavcem, ki so zasedali to delovno mesto in ne samo tožniku. Razloga sta ...