Portal ZDR

17. člen

(pisnost pogodbe o zaposlitvi)

(1) Pogodba o zaposlitvi se sklene v pisni obliki.

(2) Delodajalec mora delavcu izročiti pisni predlog pogodbe o zaposlitvi praviloma tri dni pred predvideno sklenitvijo, pisno pogodbo o zaposlitvi pa ob njeni sklenitvi.

(3) Če delavcu ni izročena pisna pogodba o zaposlitvi, lahko kadarkoli v času trajanja delovnega razmerja zahteva njeno izročitev od delodajalca in sodno varstvo.

(4) Če stranki nista sklenili pogodbe o zaposlitvi v pisni obliki ali če niso v pisni obliki izražene vse sestavine pogodbe o zaposlitvi iz prvega odstavka 31. člena tega zakona, to ne vpliva na obstoj in veljavnost pogodbe o zaposlitvi.

Komentar

Besedilo tega člena je enako besedilu 15. člena ZDR.

V tem členu je določena oblika pogodbe o zaposlitvi ter obveznosti delodajalca in pravice delavca v zvezi s samo pogodbo o zaposlitvi. Če tudi se po splošnih pravilih civilnega prva šteje za sklenitev pogodbe ne zahteva nobena oblika ZDR-1 določa, da...

Sodna praksa

Trditev revidenta, da je v obravnavanem primeru med tožnikom in toženo stranko prišlo do sklenitve pogodbe o zaposlitvi, ker naj bi tožnik podpisal predlog pogodbe o zaposlitvi, ki ga je pripravila tožena stranka, je zmotna. Pogodba o zaposlitvi je oblična oziroma pisna pogodba, zato veže ponudnika in prejemnika ponudbe sam...

Sklenitev pogodbe o zaposlitvi – ponudba in sprejem

Glede na določbe 15. člena ZDR in naravo delovnega razmerja ter pogodbe o zaposlitvi se pisna pogodba o zaposlitvi, ki jo delodajalec ponudi v podpis delavcu, šteje za predlog pogodbe. Do sklenitve pisne pogodbe o zaposlitvi tako pride, ko delave...

Obstoj pogodbe o zaposlitvi ne glede na kasnejšo formalno sklenitev

Tožnik je pričel z delom pri toženi stranki, delal je v proizvodnji in to vsak dan od ponedeljka do nedelje od 7:00 do 18:00 ure, pri čemer je takšno delo trajalo približno en mesec in pol. Opravljal je enako delo kot kasneje, k...

Prekrškovne sankcije

Delodajalec – pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost se kaznuje z, globo od 750 do 2.000 EUR, če delavcu ne izroči pisnega predloga pogodbe o zaposlitvi najmanj tri dni pred nastopom dela in pogodbe o zaposlitvi najkasneje ob nastopu dela (drugi odstavek 17. člena).<...