Portal ZDR

116. člen

(invalidi in odsotni z dela zaradi bolezni)

(1) Delodajalec lahko odpove pogodbo o zaposlitvi invalidu zaradi nezmožnosti za opravljanje dela pod pogoji iz pogodbe o zaposlitvi zaradi invalidnosti in v primeru poslovnega razloga v primerih in pod pogoji, določenimi s predpisi, ki urejajo pokojninsko in invalidsko zavarovanje, oziroma s predpisi, ki urejajo zaposlitveno rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov.

(2) V primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi invalidu po prejšnjem odstavku se glede pravic delavcev, ki niso drugače urejene s posebnimi predpisi, in glede posebnega varstva pred odpovedjo uporabljajo določbe tega zakona, ki veljajo za odpoved iz poslovnega razloga.

(3) Delavcu, ki mu je odpovedana pogodba o zaposlitvi iz poslovnega razloga ali iz razloga nesposobnosti, in je ob poteku odpovednega roka odsoten z dela zaradi začasne nezmožnosti za delo zaradi bolezni ali poškodbe, preneha delovno razmerje z dnem, ko se delavec vrne na delo oziroma bi se moral vrniti na delo, najkasneje pa s potekom šestih mesecev po izteku odpovednega roka.

(4) Varstvo po tem členu ne velja v primeru uvedbe postopka za prenehanje delodajalca.

Komentar

Besedilo tega člena je v primerjavi z besedilom 116. člena ZDR nekoliko spremenjeno.

Na podlagi 89. člena ZDR-1 lahko delodajalec odpove pogodbo o zaposlitvi invalidu zaradi nezmožnosti za opravljanje dela pod pogoji iz pogodbe o zaposlitvi. Pri odpovedi pogodbe o zaposlitvi invalidu mora delodajalec poleg...

Sodna praksa

Določbo prvega odstavka 40. člena ZZRZI je v povezavi s prvim, četrtim in petim odstavkom 101. člena ZPIZ-1 treba razlagati tako, da mora drugo delovno mesto že ob podaji ponudbe sklenitve nove pogodbe o zaposlitvi ustrezati delavčevi preostali delovni zmožnosti. Tudi če je treba drugo delovno mesto invalidu ustrezno...

Pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi invalidu mora delodajalec pridobiti mnenje komisije za ugotovitev podlage odpoved pogodbe o zaposlitvi

Tožnik posebno varstvo pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi uživa tudi na podlagi dejstva, da mu je priznana III. kategorija invalidnosti. V skladu s prvim odstavk...