Portal ZDR

126. člen

(vrsta plačil)

(1) Plačilo za delo po pogodbi o zaposlitvi je sestavljeno iz plače, ki mora biti vedno v denarni obliki, in morebitnih drugih vrst plačil, če je tako določeno s kolektivno pogodbo. Pri plači mora delodajalec upoštevati minimum, določen z zakonom oziroma kolektivno pogodbo, ki neposredno zavezuje delodajalca.

(2) Plača je sestavljena iz osnovne plače, dela plače za delovno uspešnost in dodatkov. Sestavni del plače je tudi plačilo za poslovno uspešnost, če je le-to dogovorjeno s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi.

(3) Za čas odmora med dnevnim delom prejme delavec plačilo, kot če bi delal.

Komentar

Besedilo tega člena je enako besedilu 126. člena ZDR.

V tem členu so urejena temeljna vprašanja, ki se nanašajo na plačilo za delo. Plača je le ena izmed možnih oblik plačila za delo. Zakon dopušča, da se s kolektivno pogodbo dogovori tudi morebitno drugačno vrsto plačila. Plača mora biti vedno i...

Sodna praksa

Dogovor, sklenjen med pravdnima strankama, o načinu obračunavanja plače, ki je določal, da je osnova za obračun bruto promet meseca pomnožen s 14 %, v katerem je zajeta delavčeva bruto plača v znesku 692,70 EUR, prevoz na delo, prehrana med delom ter domače in tuje dnevnice, glede na to, kje je bil prevoz opravljen,...

Dogovor med delavcem in delodajalcem, da se v obdobju, ko se pri delodajalcu ne dela, plačujejo le davki in prispevki od plače, je ničen

Toženec v pritožbi navaja, da je odločitev sodišča prve stopnje o utemeljenosti tožnikovega zahtevka iz naslova neizpla...

Odtegnjen del plače za kredit, ki ni bil posredovan kreditodajalcu, pomeni neizplačilo plače

Sodišče prve stopnje je pravilno tudi ugodilo zahtevku o plačilu prikrajšanja pri izplačilu neto plače za mesec junij 2013 v znesku 148,08 EUR, ki je predstavljal znesek dolga iz naslova kredita in bi ...

Od poslovodje se pri izplačilu (svoje) plače pričakuje posebno skrbnost, nenasprotovanje nižjemu izplačilu plače pa se lahko šteje za odpust dolga

Višina plače je bila s pravnimi akti določena v višini 6-kratnika osnove, v pogodbi o zaposlitvi pa je bil določen še dodatek za stalnost v vi...

Če pogodba o zaposlitvi izplačilo stimulacije veže na pozitivno poslovanje in so ob koncu leta izpolnjeni vsi pogoji za izplačilo, za to ni potreben poseben sklep upravnega odbora

Pravdni stranki sta se v pogodbi o zaposlitvi dogovorili, da glavnemu izvršnemu ...

Prekrškovne sankcije

Delodajalec – pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost se kaznuje z, globo od 3.000 do 20.000 EUR, če pri določitvi plače delavca ne upošteva minimuma, določenega s posebnim zakonom oziroma kolektivno pogodbo, ki neposredno zavezuje delodajalca (prvi odstavek 126. č...