Portal ZDR

14. člen

(ničnost in izpodbojnost pogodbe o zaposlitvi)

Pri določanju posledic ničnosti in izpodbojnosti pogodbe o zaposlitvi se smiselno uporabljajo splošna pravila civilnega prava, če ta zakon ne določa drugače.

Komentar

Besedilo tega člena je enako besedilu 12. člena ZDR.

Določbe tega in naslednjih dveh členov se nanašajo na posebnosti ureditve v zvezi z neveljavnostjo pogodbe o zaposlitvi. Tudi v tem členu je določeno, da se glede vprašanj neveljavnosti pogodbe o zaposlitvi smiselno uporabljajo pravila civilnega prav...

Sodna praksa

Ničnost pogodbe o zaposlitvi

Vsaka pogodba, tudi pogodba o zaposlitvi, mora imeti dopustno podlago, torej dopusten namen, razlog (kavza). Podlaga je nedopustna, če je v nasprotju z ustavo, prisilnimi predpisi ali z moralnimi načeli. Nedopustna pa je tudi, če je zgolj navidezna ali celo neresnična....

Dopustnost kavze aneksa k pogodbi o zaposlitvi

Tožnik je s podpisom aneksa k pogodbi o zaposlitvi soglašal, da z določenim dnem namesto delodajalca prenosnika vstopi delodajalec prevzemnik (drugotožena stranka). Tožnik je spornega dne nastopil delo pri drugotoženi stranki in je pri drugotoženi s...