Portal ZDR

104. člen

(stečaj, prisilna likvidacija)

(1) V stečajnem postopku ali postopku prisilne likvidacije lahko upravitelj s 15-dnevnim odpovednim rokom odpove pogodbe o zaposlitvi zaposlenim delavcem, katerih delo je zaradi začetka stečajnega postopka oziroma prisilne likvidacije pri delodajalcu postalo nepotrebno.

(2) Upravitelj mora pred odpovedjo pogodb o zaposlitvi večjemu številu delavcev izpolniti obveznosti iz prvega in tretjega odstavka 99. člena tega zakona in se s sindikati iz prvega odstavka 99. člena tega zakona posvetovati o možnih načinih za preprečitev in omejitev števila odpovedi in o možnih ukrepih za preprečitev in omilitev škodljivih posledic.

(3) V primeru odpovedi pogodb o zaposlitvi večjemu številu delavcev, mora delodajalec izpolniti tudi obveznosti glede obveščanja zavoda za zaposlovanje iz prvega in drugega odstavka 100. člena tega zakona.

Komentar

Besedilo tega člena je v primerjavi z besedilom 103. člena ZDR spremenjeno.

V tem členu so določena posebna pravila, ki veljajo v primeru stečaja oziroma prisilne likvidacije, ki jo izvede sodišče. ZFPPIPP določa postopek stečaja in prisilnega prenehanja, ki se izvede v okviru postopka izbrisa iz sodn...

Sodna praksa

ZDR ne nudi posebne zaščite pred odpovedjo delavcem, ki sicer imajo zdravstvene težave, pa nimajo statusa invalida in tudi niso zaradi zdravstvene nezmožnosti za delo z dela odsotni. (Višje delovno in socialno sodišče - sodba Pdp 1735/2003)

Zakon o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 42/200...

Nezakonitost odpovedi zaradi neizpolnitve obveznosti v zvezi z odpovedjo pogodbe o zaposlitvi večjemu številu delavcev v stečajnem postopku po ZDR, ki še ni vseboval dodatne določbe glede obveznosti obveščanja zavoda za zaposlovanje

Tožena stranka relevantnih podatkov v zvezi z odpovedjo večje...