Portal ZDR

172. člen

(disciplinska odgovornost, sankcije)

(1) Delavcu, ki krši pogodbene ali druge obveznosti iz delovnega razmerja, lahko delodajalec v primeru ugotovljene disciplinske odgovornosti izreče opomin ali druge disciplinske sankcije, kot so npr. denarna kazen ali odvzem bonitet, če so določene v kolektivni pogodbi na ravni dejavnosti.

(2) Disciplinska sankcija ne sme trajno spremeniti delovno pravnega položaja delavca.

(3) Sklep delodajalca o izrečeni denarni kazni, zoper katerega delavec ni zahteval arbitražnega ali sodnega varstva, je izvršilni naslov, ki se izvrši po pravilih, ki veljajo za sodno izvršbo.

Komentar

Besedilo tega člena je v primerjavi z besedilom 174. in 175. člena ZDR spremenjeno.

Delavec je odgovoren za kršitev svojih obveznosti, ki izhajajo iz pogodbe o zaposlitvi, kolektivnih pogodb, splošnih aktov delodajalca ter predpisov. Če tudi ZDR-1 v poglavju o disciplinski odgovornosti tega izrecno ne nav...

Sodna praksa

Skladno s 1. odstavkom 175. člena ZDR se denarna kazen kot disciplinska sankcija lahko izreče le, če je določena v KP. Ker KP za negospodarske dejavnosti, ki velja za toženo stranko (zavod za šport X.), ne predvideva denarne kazni kot disciplinske sankcije in je tožena stranka disciplinsko sankcijo denarne kazni izrek...

Odločba delodajalca o plačilu denarne kazni je izvršilni naslov

Drugi odstavek 17. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) opredeljuje izvršilne naslove, med drugim v 3. točki kot izvršilni naslov določa drugo izvršljivo odločbo, za katero zakon dolo...

Prekrškovne sankcije

Delodajalec – pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost se kaznuje z, globo od 1.500 do 4.000 EUR, če izreče disciplinsko sankcijo, ki ni določena v zakonu oziroma kolektivni pogodbi, ali če izreče disciplinsko sankcijo, ki trajno spremeni delovno pravni položaj dela...