Portal ZDR

228. člen

(postopki, začeti pred uveljavitvijo tega zakona)

(1) Disciplinski in odškodninski postopki ter postopki odpovedi pogodbe o zaposlitvi, začeti pred uveljavitvijo tega zakona, se dokončajo v skladu z zakonom, ki je veljal do uveljavitve tega zakona.

(2) Z dnem uveljavitve tega zakona se ustavijo začeti postopki za izdajo soglasja ministra, pristojnega za delo, za nočno delo žensk v industriji in gradbeništvu za leto 2013.

Komentar

Delodajalec, ki je začel postopek odpovedi pogodbe o zaposlitvi, disciplinski ali odškodninski postopek do 12. 4. 2013 zaključi postopek v skladu z določbami ZDR. Da je postopek uveden pomeni, da mora biti do 12. 4. 2013 vročen akt s katerim se je postopek začel. Ne le, da se postopek, ki je bil uveden do 12. 4. 2013 dokonč...

Sodna praksa

Zakonitost odpovedi pogodbe o zaposlitvi se presoja po določbah ZDR-1, če je postopek odpovedi pogodbe o zaposlitvi pričel teči po datumu veljavnosti ZDR-1 (12. 4. 2013) – neodvisno od datuma nastanka utemeljenega razloga, ki je podlaga za odpoved

Sodišče prve stopnje je pri odločanju v predme...

Postopek odpovedi pogodbe o zaposlitvi zaradi invalidnosti se prične z vložitvijo predloga Komisiji

Pritožba zmotno navaja, da se je postopek odpovedi pričel šele z vročitvijo odpovedi pogodbe o zaposlitvi tožniku in bi zato sodišče moralo uporabiti nov Zakon o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, ...

Strokovna praksa

Uporaba določb ZDR za določitev odpovednih rokov in odpravnin, če se je postopek odpovedi pogodbe o zaposlitvi začel pred uveljavitvijo ZDR-1

V 228. členu ZDR-1 je urejena prehodna ureditev, skladno s katero se postopki odpovedi pogodbe o zaposlitvi, začeti pred uveljavitvijo tega zakona, dokonč...