Portal ZDR

47. člen

(varovanje dostojanstva delavca pri delu)

(1) Delodajalec je dolžan zagotavljati takšno delovno okolje, v katerem noben delavec ne bo izpostavljen spolnemu in drugemu nadlegovanju ali trpinčenju s strani delodajalca, predpostavljenih ali sodelavcev. V ta namen mora delodajalec sprejeti ustrezne ukrepe za zaščito delavcev pred spolnim in drugim nadlegovanjem ali pred trpinčenjem na delovnem mestu.

(2) O sprejetih ukrepih iz prejšnjega odstavka mora delodajalec pisno obvestiti delavce na pri delodajalcu običajen način (npr. na določenem oglasnem mestu v poslovnih prostorih delodajalca ali z uporabo informacijske tehnologije).

(3) Če delavec v primeru spora navaja dejstva, ki opravičujejo domnevo, da je delodajalec ravnal v nasprotju s prvim odstavkom tega člena, je dokazno breme na strani delodajalca.

Komentar

Besedilo tega člena je v pretežni enako besedilu 45. člena ZDR, dodan je drugi odstavek, obstoječ tretji odstavek pa je vsebovan v 8. členu ZDR-1.

Prepoveduje se ne le spolno nadlegovanje, temveč tudi trpinčenje in druge oblike nadlegovanja. Vsebina tega člena izhaja iz 26. člena Evropske socialne lis...

Sodna praksa

Tožbeni zahtevek za plačilo odškodnine za nepremoženjsko škodo je utemeljen v višini 10.000,00 EUR. Tožena stranka je namreč na oglasni deski v poslovalnici izobesila poročilo o izginotju večje količine trgovskega blaga, v tem poročilu pa je v povezavi z izginotjem blaga poimensko naveden edino tožnik, čeprav je tož...

Kršitev obveznosti varovanja dostojanstva delavca pri delu kot razlog za odškodninsko odgovornost delodajalca in dokazno breme

Tožnik je navajal dejstva in predlagal dokaze, ki opravičujejo domnevo, da je tožena stranka ravnala v nasprotju s prepovedjo trpinčenja na delovnem mestu (tožnik je bil...

Neobstoj kršitve varovanja dostojanstva delavca pri delu kot razloga za odškodninsko odgovornost delodajalca

Tožena stranka ni maltretirala tožnika na delovnem mestu oziroma mu je zagotavljala delovne pogoje v skl...

Prekrškovne sankcije

Delodajalec – pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost se kaznuje z, globo od 3.000 do 20.000 EUR, če ne zagotovi varstva pred spolnim in drugim nadlegovanjem ali trpinčenjem v skladu s prvim odstavkom 47. člena.

Za manjšega delodajalca je p...