Portal ZDR

58. člen

(preračun delovnega časa)

(1) Delavcu, ki po pogodbi o zaposlitvi za določen čas opravlja sezonska dela oziroma delo v neenakomerni razporeditvi delovnega časa brez presledka najmanj tri mesece v letu in pri tem opravi več ur, kot je določeno za delo s polnim delovnim časom, se na njegovo zahtevo ure preračunajo v delovne dni s polnim delovnim časom.

(2) Po prejšnjem odstavku izračunani delovni dnevi se štejejo v delavčevo delovno dobo tako, kot če bi jih prebil na delu. Pri tem skupna delovna doba v koledarskem letu ne sme presegati 12 mesecev.

Komentar

Besedilo tega člena je enako besedilu 56. člena ZDR.

V tem členu je urejeno vprašanje preračuna presežnih ur, ki so nastale v času trajanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas zaradi sezonske narave dela oziroma dela v neenakomernem (tudi prerazporejenem) delovnem času. Pravica do preračuna presežk...