Portal ZDR

16. člen

(uveljavljanje izpodbojnosti pogodbe o zaposlitvi)

(1) Izpodbojnost pogodbe o zaposlitvi se uveljavlja pred pristojnim delovnim sodiščem.

(2) Pravica zahtevati razveljavitev izpodbojne pogodbe preneha po preteku 30 dni od dneva, ko je upravičenec zvedel za razlog izpodbojnosti oziroma od prenehanja sile.

(3) Pravica iz prejšnjega odstavka preneha v vsakem primeru po preteku enega leta od dneva, ko je bila pogodba sklenjena.

Komentar

Besedilo tega člena je enako besedilu 14. člena ZDR.

Tudi določbo tega člena je potrebno uporabljati skupaj z določili 14. člena ZDR-1. V nasprotju z ničnostjo je izpodbojnost milejša oblika civilne sankcije. Z izpodbojnostjo pogodbe o zaposlitvi se varuje interes pogodbenih strank in ne javni interes,...

Sodna praksa

Delavec v času podpisa pogodbe o zaposlitvi ni bil zmožen racionalno razsojati in izraziti svoje prave poslovne volje, zato je sodišče pravilno razveljavilo pogodbo o zaposlitvi. (Višje delovno in socialno sodišče - sodba Pdp 1682/2004)

Tožnik se neutemeljeno sklicuje na 99. člen OZ...

Uveljavljanje izpodbojnosti pogodbe o zaposlitvi

Kadar je zapisano pogodbeno določilo sporno, ker naj bi bilo pomotoma zapisano tako, kot je, naj pa ne bi izražalo prave volje pogodbenih strank, je potrebna razlaga zapisanega določila. Pri pisanju pogodbe o zaposlitvi je prišlo do pomote v zapisu d...

Zamuda objektivnega roka za uveljavljanje izpodbojnosti pogodbe o zaposlitvi

Na podlagi tretjega odstavka 204. člena ZDR pravica zahtevati ugotovitev nezakonitosti prenehanja veljavnosti pogodbe o zaposlitvi na podlagi sporazuma preneha v 30 dneh, odkar se je izvedelo za kršitev, in po tretjem odstav...

Zamuda subjektivnega roka za uveljavljanje izpodbojnosti pogodbe o zaposlitvi

Tožnik je v tem sporu izpodbijal podpisani dogovor o nadaljevanju delovnega razmerja zaradi napake volje. Dogovor, sklenjen med strankama na podlagi določil 246. člena Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF), ima ele...