Portal ZDR

15. člen

(uveljavljanje ničnosti pogodbe o zaposlitvi)

(1) Na ničnost pogodbe o zaposlitvi pazi sodišče po uradni dolžnosti, nanjo pa se lahko sklicuje vsaka zainteresirana oseba.

(2) Ničnost pogodbe o zaposlitvi se uveljavlja pred pristojnim delovnim sodiščem.

(3) Pravica do uveljavljanja ničnosti pogodbe o zaposlitvi ne preneha.

Komentar

Besedilo tega člena je enako besedilu 13. člena ZDR.

Določbe tega člena je potrebno uporabljati z določbo 14. člena ZDR-1. V tem členu so glede na splošna pravila civilnega prava določene posebnosti v zvezi z ničnostjo pogodbe o zaposlitvi. ZDR-1 ne določa kateri so razlogi ničnosti, zaradi tega je...

Sodna praksa

Tožena stranka je dolžna tožniku izplačati plačo v višini, kot je bila ustno dogovorjena, in ne plače, kot je bila določena v pogodbi o zaposlitvi, saj je bilo za to pogodbo o zaposlitvi v drugem sporu s pravnomočno sodbo ugotovljeno, da je nična. (Višje delovno in socialno sodišče - sodba Pdp 24/20...

Uveljavljanje ničnosti pogodbe o zaposlitvi

ZDR ne določa, da bi morala stranka uveljavljati ničnost pogodbenega določila skupaj z dajatvenim zahtevkom že takoj v tožbi. Uveljavljanje ničnosti pogodbe oziroma njenih pogodbenih določil po določbi tretjega odstavka 13. člena ZDR, ki določa, da...