Portal ZDR

81. člen

(splošno)

(1) Pogodba o zaposlitvi preneha veljati s pisnim sporazumom med strankama.

(2) Sporazum, ki ni sklenjen v pisni obliki, je neveljaven.

(3) Ob prenehanju delovnega razmerja mora delodajalec delavca pisno obvestiti o pravicah iz naslova zavarovanja za primer brezposelnosti. Opustitev tega obvestila nima vpliva na samo veljavnost sporazuma.

Komentar

Besedilo tega člena je v primerjavi z besedilom 79. člena ZDR nekoliko spremenjeno.

V tem členu je določen eden izmed načinov prenehanja pogodbe o zaposlitvi, ki temelji na predpostavki, da je pogodbena (dvostranska) razmerja vedno dopustno spreminjati, če obstoji vezajema volja strank. Pogodbeni stranki...

Sodna praksa

Stranki sta se v sporazumu o prenehanju pogodbe o zaposlitvi dogovorili o sporazumni razvezi pogodbe o zaposlitvi, pri čemer se je delodajalec zavezal izplačati delavcu odmeno za sporazumno razvezo pogodbe o zaposlitvi. V sporazumu je bilo dogovorjeno tudi, da velja le v primeru, če bo odmena izplačana do določenega dne...

Veljavnost sporazumnega prenehanja pogodbe o zaposlitvi – neobstoj napak volje

Tožnikova pogodba o zaposlitvi je prenehala s sporazumom, ki je urejen v 81. členu ZDR-1. Tožnik je izpovedal, da je vedel, kaj podpisuje, da ga v podpis ni nihče silil niti mu ni grozil, nato pa je, šele ko je priše...

Veljavnost sporazumnega prenehanja pogodbe o zaposlitvi – neobstoj napak volje ter rok za uveljavljanje nezakonitosti prenehanja pogodbe o zaposlitvi na podlagi sporazuma

Toženi stranki sta tožniku (pri vsaki od njiju je bil na podlagi individualne pogodbe o zaposlitvi zaposlen za polovični delovn...

Rok za uveljavljanje nezakonitosti prenehanja pogodbe o zaposlitvi na podlagi sporazuma

Na podlagi tretjega odstavka 204. člena ZDR pravica zahtevati ugotovitev nezakonitosti prenehanja veljavnosti pogodbe o zaposlitvi na podlagi sporazuma preneha v 30 dneh, odkar se je izvedelo za kršitev, in po tre...

Presoja zakonitosti vsebine sporazuma

Določilo sporazuma, po katerem se delodajalec in delavec s podpisom strinjata, da je dogovor sestavljen in podpisan brez sile, grožnje ali zvijače in tudi brez zmote, ter da ga tozadevno ne bosta izpodbijala, ni v nasprotju s prisilnimi predpisi in moralo, je na...

Presoja vpliva opustitve obvestila o pravicah iz naslova zavarovanja za primer brezposelnosti na veljavnost sporazuma na podlagi določb ZDR, ki še ni vseboval izrecne določbe v zvezi s tem

Bistveno za veljavnost sporazuma o prenehanju pogodbe o zaposlitvi je, da sta obe izjavi strank vsebinsko sklad...

Prekrškovne sankcije

Delodajalec – pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost se kaznuje z, globo od 750 do 2.000 EUR, delavca ne obvesti o pravicah iz naslova zavarovanja za primer brezposelnosti v primeru sporazumne odpovedi pogodbe o zaposlitvi v skladu s tretjim odstavkom 81. člena.