Portal ZDR

86. člen

(vloga sindikata in sveta delavcev oziroma delavskega zaupnika)

(1) Če delavec tako zahteva, mora delodajalec o nameravani redni ali izredni odpovedi pogodbe o zaposlitvi pisno obvestiti sindikat, katerega član je delavec ob uvedbi postopka. Če delavec ni član sindikata, mora delodajalec na zahtevo delavca obvestiti svet delavcev oziroma delavskega zaupnika.

(2) Sindikat ali svet delavcev oziroma delavski zaupnik iz prejšnjega odstavka lahko poda svoje mnenje v roku šestih dni. Če svojega mnenja v tem roku ne poda, se šteje, da odpovedi ne nasprotuje.

(3) Sindikat ali svet delavcev oziroma delavski zaupnik iz prvega odstavka tega člena lahko poda negativno mnenje, če meni, da za odpoved ni utemeljenih razlogov ali da postopek ni bil izveden skladno s tem zakonom. Svoje mnenje mora pisno obrazložiti.

(4) Ne glede na negativno mnenje sindikata ali sveta delavcev oziroma delavskega zaupnika lahko delodajalec delavcu odpove pogodbo o zaposlitvi.

Komentar

Besedilo tega člena je v primerjavi z besedilom 84. člena ZDR bistveno spremenjeno.

Z navedenim členom je opredeljena vloga sindikata oziroma predstavnikov delavcev ter obveznosti delodajalca glede obveščanja sindikatov v postopkih odpovedi pogodbe o zaposlitvi. V postopku odpovedi pogodbe o zaposlitvi ni...

Sodna praksa

Tožena stranka je tožnika pred podajo redne odpovedi PZ iz poslovnega razloga skladno s 1. odstavkom 84. ZDR člena pozvala, naj sporoči, član katerega sindikata je. Čeprav je tožnik sporočil ime sindikata, katerega član je, od tožene stranke ni zahteval, da sindikat obvesti o nameravani odpovedi, ampak je sp...

Prekrškovne sankcije

Delodajalec – pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost se kaznuje z, globo od 3.000 do 20.000 EUR, če pisno ne obvestiti sindikata, sveta delavcev oziroma delavskega zaupnika o nameravani redni ali izredni odpovedi pogodbe o zaposlitvi delavcu.

Za polni dostop do vsebine se je potrebno naročiti!