Portal ZDR

134. člen

(plačilni dan)

(1) Plača se plačuje za plačilna obdobja, ki ne smejo biti daljša od enega meseca.

(2) Plača se izplača najkasneje 18 dni po preteku plačilnega obdobja.

(3) Če je plačilni dan dela prosti dan, se plača izplača najkasneje prvi naslednji delovni dan.

(4) Delodajalec je dolžan predhodno pisno obvestiti delavce o plačilnem dnevu in vsakokratni spremembi plačilnega dne na pri delodajalcu običajen način (npr. na določenem oglasnem mestu v poslovnih prostorih delodajalca ali z uporabo informacijske tehnologije).

(5) Morebitna plačila v naravi se zagotavljajo na v pogodbi o zaposlitvi dogovorjen način, glede na vrsto dela in obstoječe običaje.

Komentar

Besedilo tega člena je v primerjavi z besedilom 81. člena ZDR spremenjeno.

V tem členu se določajo vprašanja, ki so povezana z izplačilom plače in povračila materialnih stroškov. Izplačilo plače je ena bistvenih obveznosti delodajalca (4. člen ZDR-1). Tudi iz 9. člena OZ-UPB1 izhaja načelo izpoln...

Sodna praksa

Plača mora biti izplačana najkasneje 18 dni po poteku plačilnega obdobja oz., če je plačilni dan dela prost dan, najkasneje prvi naslednji delovni dan. To pomeni, da delodajalec pride v zamudo šele naslednji dan po preteku plačilnega obdobja, to je 19. dne v mesecu, oz. naslednji dan po prvem delovnem dnevu, če je bil pla...

Plačilni dan pomeni datum, ko nastane obveznost plačila plače. S kolektivno pogodbo se lahko poseže v pravice (tudi plačo), ki do začetka njene veljavnosti še niso zapadle in torej še ni šlo za že pridobljene pravice

Poslovodstva družb v koncernu Slovenskih železniških družb na eni strani...

Prekrškovne sankcije

Delodajalec – pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost se kaznuje z, globo od 3.000 do 20.000 EUR, če delavcu ne izplača plače ali mu ne izda pisnega obračuna.

Za manjšega delodajalca je predpisana globa od 1.500 do 8.000 EUR.