Portal ZDR

187. člen

(nadomestilo plače)

Delavec, ki izrablja starševski dopust, ima pravico do nadomestila plače v skladu s predpisi, ki urejajo starševski dopust.

Komentar

Besedilo tega člena je enako besedilu 192. člena ZDR.

Tudi ta člen, enako kot prejšnji napotuje na ZSDP-UPB2. Nadomestilo plače v času starševskega dopusta, ki ga določa ZSDP-UPB2, obsega porodniško nadomestilo, očetovsko nadomestilo, nadomestilo za nego in varstvo otroka in posvojiteljsko nadomestil...

Strokovna praksa

Informacija v zvezi z razumevanjem izrazov določenih oblik/vrst odsotnosti z dela v ZDR-1, potem ko je novi Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (Uradni list RS, št. 26/14, ZSDP-1) vrste dopusta definiral nekoliko drugače kot prej veljavni ZSDP

ZSDP-1 kot vrste dopusta po novem dolo...