Portal ZDR

128. člen

(višina dodatkov)

(1) Delavcu pripadajo dodatki za delo v posebnih pogojih dela, ki izhajajo iz razporeditve delovnega časa:

- za nočno delo,

- za nadurno delo,

- za delo v nedeljo,

- za delo na praznike in dela proste dneve po zakonu.

(2) Višina dodatkov iz prejšnjega odstavka se določi s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti.

(3) Dodatek za delo v nedeljo in dodatek za delo na dela proste dneve po zakonu se med seboj izključujeta.

(4) Dodatki se obračunavajo le za čas, ko je delavec delal v pogojih, zaradi katerih mu dodatek pripada.

Komentar

Besedilo tega člena je enako besedilu 128. člena ZDR.

V tem členu se urejajo dodatki v zvezi z delom v posebnih pogojih. Zakon določa le vrste dodatkov, medtem ko višine dodatka za delo v posameznih posebnih pogojih dela ne ureja in to vprašanje prepušča pogajanjem med socialnimi partnerji. Zakonodajal...

Sodna praksa

Višina osnovne plače, dodatkov in ostalih nadomestil je ena od bistvenih sestavin pogodbe o zaposlitvi. Do vseh navedenih dajatev je delavec upravičen najmanj v višini iz tarifnega dela kolektivne pogodbe, ki zagotavlja minimum pravic delavcev. V kolikor se delodajalec s pogodbo o zaposlitvi dogovori z delavcem za višjo plač...

Prekrškovne sankcije

Delodajalec – pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost se kaznuje z, globo od 3.000 do 20.000 EUR, če delavcu ne zagotavlja dodatkov za delo v manj ugodnem delovnem času.

Za manjšega delodajalca je predpisana globa od 1.500 do 8....