Portal ZDR

32. člen

(neveljavna določila pogodbe o zaposlitvi)

Če je določilo v pogodbi o zaposlitvi v nasprotju s splošnimi določbami o minimalnih pravicah in obveznostih pogodbenih strank, določenimi z zakonom, kolektivno pogodbo oziroma splošnim aktom delodajalca, se uporabljajo določbe zakona, kolektivnih pogodb oziroma splošnih aktov delodajalca, s katerimi je delno določena vsebina pogodbe o zaposlitvi, kot sestavni del te pogodbe

Komentar

Besedilo tega člena je enako besedilu 30. člena ZDR.

V tem členu so urejene pravne posledice neveljavnosti posameznih pogodbenih določil – delna ničnost. Če so posamezne določbe pogodbe o zaposlitvi v nasprotju s prisilnimi predpisi to ne pomeni, da je celotna pogodba o zaposlitvi neveljavna. V skladu...

Sodna praksa

Neveljavno določilo pogodbe o zaposlitvi

Upoštevajoč določbe 30. in 129. člena ZDR se stranki pogodbe o zaposlitvi ne moreta veljavno dogovoriti, da delavcu pravica do dodatka za delovno dobo, določenega v kolektivni pogodbi, ne pripada ali pa, da mu ta pripada v nižjem znesku, kot je določeno ...