Portal ZDR

170. člen

(izobraževanje delavcev)

(1) Delavec ima pravico in dolžnost do stalnega izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja v skladu s potrebami delovnega procesa, z namenom ohranitve oziroma širitve sposobnosti za opravljanje dela po pogodbi o zaposlitvi, ohranitve zaposlitve ter povečanja zaposljivosti.

(2) Delodajalec je dolžan zagotoviti izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje delavcev, če tako zahtevajo potrebe delovnega procesa ali če se je z izobraževanjem, izpopolnjevanjem ali usposabljanjem možno izogniti odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz razloga nesposobnosti ali poslovnega razloga. V skladu s potrebami izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja delavcev ima delodajalec pravico delavca napotiti na izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, delavec pa ima pravico, da sam kandidira.

(3) Trajanje in potek izobraževanja ter pravice pogodbenih strank med izobraževanjem in po njem se določijo s pogodbo o izobraževanju oziroma s kolektivno pogodbo.

(4) Če delodajalec napoti delavca na izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje iz razlogov iz drugega odstavka tega člena, nosi stroške tega izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja delodajalec.

Komentar

Besedilo tega člena je v primerjavi z besedilom 172. člena ZDR spremenjeno, in sicer je dodan zadnji odstavek.

V tem členu je določena pravica in dolžnost delavca do stalnega izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja. Ker je stalno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje pravica delavca, t...

Sodna praksa

Pravica do izobraževanja ni absolutna pravica delavca, ampak je soodvisna od potreb delovnega procesa in finančnih zmožnosti delodajalca. Sodišče druge stopnje je pojasnilo, kako je tožena stranka organizira izobraževalni proces, vodi matrike šolanja ter pripravlja šolanja za opravila, ki jih v proizvodnji potrebuje. (Sod...

Dopustna dolžina časa, za katero se delavec po izobraževanju zaveže še ostati pri delodajalcu, je odvisna od posameznega primera in ni vezana izključno na dolžino izobraževanja

Materialno pravno vprašanje se torej nanaša izključno na preizkus veljavnosti (predpostavljenega) dogovora v okviru...

Neudeležba na obveznem izobraževanju brez upravičenega razloga je lahko podlaga za izrek disciplinske sankcije

Tožnik je vedel za izobraževanje, saj je bil z njim seznanjen in se ga iz neupravičenega razloga ni udeležil. ZDR v 172. členu ureja izobraževanj...