Portal ZDR

23. člen

(tuji državljani)

(1) Tujec ali tujka (v nadaljnjem besedilu: tujec) ali oseba brez državljanstva lahko sklene pogodbo o zaposlitvi, če izpolnjuje pogoje, določene s tem zakonom, in pogoje, določene s posebnim zakonom, ki ureja zaposlovanje tujcev.

(2) Pogodba o zaposlitvi, sklenjena v nasprotju s prejšnjim odstavkom, je nična.

Komentar

Besedilo tega člena je enako besedilu 21. člena ZDR.

V tem členu so določeni pogoji pod katerimi lahko tujec ali oseba brez državljanstva sklene pogodbo o zaposlitvi. Tujec oziroma oseba brez državljanstva lahko sklene pogodbo o z...

Sodna praksa

PZ, sklenjena za določen čas, preneha veljati po samem zakonu brez odpovednega roka s potekom časa, za katerega je bila sklenjena in posebna pisna odpoved PZ ni potrebna. Ker je bila PZ za določen čas sklenjena za čas veljavnosti delovnega dovoljenja, je po samem zakonu prenehala veljati s potekom časa za katerega je bila s...

Ničnost pogodbe o zaposlitvi s tujcem brez delovnega dovoljenja

Neutemeljene so revizijske navedbe tožnice o posledicah ničnosti pogodb obligacijskega prava. Iz 4. člena Zakona o zaposlovanju in delu tujcev (ZZDT) izrecno izhaja, da se tujci, za katere se uporabljajo določbe tega zakona, lahko zap...