Portal ZDR

87. člen

(oblika in vsebina odpovedi)

(1) Redna in izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi morata biti izraženi v pisni obliki.

(2) Delodajalec mora v odpovedi pogodbe o zaposlitvi pisno obrazložiti dejanski razlog za odpoved pogodbe o zaposlitvi.

(3) Ob odpovedi mora delodajalec delavca pisno obvestiti o pravnem varstvu in o pravicah iz naslova zavarovanja za primer brezposelnosti ter o obveznosti prijave v evidenco iskalcev zaposlitve. Napačno obvestilo o pravnem varstvu ne more biti v škodo delavca.

Komentar

Besedilo tega člena je v primerjavi z besedilom 86. člena ZDR spremenjeno.

V prvem odstavku je urejeno vprašanje obličnosti redne oziroma izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi. Ne glede na to ali pogodbo o zaposlitvi odpoveduje delavec ali delodajalec mora svojo voljo glede odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz...

Sodna praksa

Delodajalec v sodnem postopku ne more razširjati dejansko opredeljenih razlogov za odpoved pogodbe o zaposlitvi oziroma navajati in uveljavljati drugih ali dodatnih razlogov za odpoved pogodbe o zaposlitvi. Tudi sodišče takšnih dodatnih razlogov ne upošteva, temveč presoja le obstoj in zakonitost odpovedi iz razloga, i...

Obveznost redne ali izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi v pisni obliki

Ker mora biti redna ali izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi izražena v pisni obliki (prvi odstavek 86. člena ZDR), je tožena stranka s tem, ko je tožečo stranko ustno odslovila in odjavila iz zavarovanja, ravnala nezakonito,...

Prenehanje pogodbe o zaposlitvi s konkludentnimi ravnanji in rok za sodno varstvo

Ne glede na dogodke z dne 5. 3. 2013, po katerih se tožnik v poslovne prostore toženke ni več vrnil, revizijsko sodišče soglaša s presojo sodišča druge stopnje, da rok iz tretjega odstavka 200. člena ZDR-1 za vlo...

Vezanost sodišča na odpovedni razlog

Ob tem, da je tožnica izrecno nasprotovala obstoju razloga za odpoved pogodbe o zaposlitvi, na katerega se je v odpovedi sklicevala tožena stranka, je bilo dokazno breme glede obstoja tega razloga na strani tožene stranke. Tožena stranka navedb v zvezi s tem n...

Obveznost obrazložitve dejanskega razloga za odpoved pogodbe o zaposlitvi v skladu z ZDR-1 in vezanost sodišča na ta razlog

Dejanski razlog, naveden in obrazložen v odpovedi, ne pomeni le odpovednega razloga po četrti alineji, temveč tudi po drugi alineji prvega odstavka 110. člena ZDR-1. Tudi ...

Prekrškovne sankcije

Delodajalec – pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost se kaznuje z, globo od 3.000 do 20.000 EUR, če ne izrazi v pisni obliki redne ali izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi.

Za manjšega delodajalca je predpisana globa od 1.500 d...