Portal ZDR

45. člen

(varne delovne razmere)

(1) Delodajalec mora zagotavljati pogoje za varnost in zdravje delavcev v skladu s posebnimi predpisi o varnosti in zdravju pri delu.

(2) Delodajalec mora strokovnega delavca oziroma strokovno službo, ki opravlja strokovne naloge na področju varnosti in zdravja pri delu, obvestiti o zaposlitvi delavcev za določen čas oziroma začetku opravljanja začasnega dela delavcev, zaposlenih pri delodajalcu, ki opravlja dejavnost zagotavljanja dela delavcev drugemu uporabniku.

Komentar

Besedilo tega člena je enako besedilu 43. člena ZDR.

Dolžnost delodajalca ni le zagotavljanje dela in plače, pač pa tudi zagotavljanje takšnih pogojev dela oziroma delovnega okolja, v katerih ne bo obstajala (povečana) nevarnost za varnost in zdravje delavcev. Načela varnosti in zdravja pri delu izhaja...

Sodna praksa

Na podlagi prvega odstavka 33. člena ZVZD ima delavec pravico odkloniti delo, če ni bil predhodno seznanjen z vsemi nevarnostmi ali škodljivostmi pri delu ali če delodajalec ni zagotovil predpisanega zdravstvenega pregleda. (Sodba Vrhovnega sodišča VIII Ips 81/2011)

...

Kršitev obveznosti zagotavljanja varnih delovnih razmer kot razlog za odškodninsko odgovornost delodajalca

Tožnik se je poškodoval na dotrajanih stopnicah, ki vodijo iz zgradbe, v kateri je delal. Stopnišče je bilo v času nezgode poškodovano in dotrajano ter potrebno temeljite sanacije, česar ...

Kršitev obveznosti zagotavljanja varnih delovnih razmer kot razlog za odškodninsko odgovornost delodajalca

Tožnik se je poškodoval pri delu, ko je hodil po neurejenem gradbišču, poraščenem z visoko travo, v kateri je bila deska, iz katere je štrlel žebelj. Tožnik je kot voznik tovornjaka ob ...

Kršitev obveznosti zagotavljanja varnih delovnih razmer kot razlog za odškodninsko odgovornost delodajalca – soprispevek delavca

Tožniku (avtomehaniku) je na poti proti izhodu iz servisne delavnice zaradi spolzkih tal spodrsnilo in se je pri padcu v servisni jašek nasadil na železni nosilec, ki ...

Kršitev obveznosti zagotavljanja varnih delovnih razmer kot razlog za odškodninsko odgovornost delodajalca – soprispevek delavca

Tožnik je pri delu s strojem za izdelavo embalaže opazil, da so poškodovane pnevmatske cevi. Zato je zlezel pod delujoč stroj, kjer je nameraval ročno premakniti tra...

Neobstoj kršitve obveznosti zagotavljanja varnih delovnih razmer in posledično odškodninske odgovornosti delodajalca

Tožnik je pri opravljanju dela na gradbišču padel v 2 m globok jašek in se poškodoval. Tožena stranka je le zagotavljala delavce drugemu podjetju, ki je bilo sicer glavni izvaja...

Presoja kršitve obveznosti zagotavljanja varnih delovnih razmer delodajalca

Tožnik je trdil, da je podana krivdna odgovornost prvotožene stranke in posledično drugotožene stranke, saj ni poskrbela za varne pogoje dela na odprtih gradbiščih, v skladu s točko 6.1 Priloge IV. (Zahteve za varnost i...

Prekrškovne sankcije

Delodajalec – pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost se kaznuje z, globo od 1.500 do 4.000 EUR, če ne obvesti strokovnega delavca oziroma strokovne službe o zaposlenih z določen čas in o začasnih delavcih v skladu z drugim odstavkom 45. člena...