Portal ZDR

29. člen

(pravice in obveznosti kandidata)

(1) Pri sklepanju pogodbe o zaposlitvi je kandidat dolžan predložiti delodajalcu dokazila o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dela in ga obvestiti o vseh njemu znanih dejstvih, pomembnih za delovno razmerje, kot tudi o njemu znanih drugih okoliščinah, ki ga kakorkoli onemogočajo ali bistveno omejujejo pri izvrševanju obveznosti iz pogodbe ali ki lahko ogrožajo življenje ali zdravje oseb, s katerimi pri izvrševanju svojih obveznosti prihaja v stik.

(2) Kandidat ni dolžan odgovarjati na vprašanja, ki niso v neposredni zvezi z delovnim razmerjem.

Komentar

Besedilo tega člena je enako besedilu 27. člena ZDR.

V tem členu je določena obveznost kandidata v postopku zaposlovanja, na drugi stani pa omejitve delodajalca v zvezi z dokazili o izpolnjevanju objavljenih pogojev za opravljanje dela, ki jih lahko delodajalec zahteva od kandidata.

Ka...

Sodna praksa

Ker je do zamolčanja podatkov o statusu invalida prišlo v času sklepanja pogodbe o zaposlitvi, ni podana kršitev pogodbene obveznosti iz 34. člena ZDR, zaradi katere bi bila dopustna odpoved pogodbe o zaposlitvi, temveč gre za kršitev po 27. členu ZDR (opustitev dolžnosti obveščanja s strani kandidata za zaposlitev), ka...