Portal ZDR

229. člen

(prenehanje veljavnosti zakona)

(1) Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02 in 103/07).

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se določbe 218., 219., 220., 221., 222. in 223. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02 in 103/07) uporabljajo do dneva uveljavitve posebnega zakona, ki bo uredil delovna razmerja za pomorščake.

Komentar

ZDR-1 ne ureja pogodbe o zaposlitvi za pomorščake, temveč to materijo prepušča posebnemu zakonu. Ker poseben zakon še ni sprejet, ZDR-1 ohranja veljavnost določb ZDR, s katerimi so se urejale posebnosti pogodb za pomorščake:

...