Portal ZDR

139. člen

(nastanitev med delovnim razmerjem)

Če ima po pogodbi o zaposlitvi delavec dogovorjeno nastanitev kot obliko plačila, ima pravico do nastanitve ves čas trajanja delovnega razmerja, kot tudi v času, ko ne opravlja svojega dela in ima pravico do nadomestila plače.

Komentar

Besedilo tega člena je enako besedilu 138. člena ZDR.

S tem členom je na eni strani (sicer posredno) določeno, da je dogovor med delavcem in delodajalcem, ki se nanaša na zagotovitev ustrezne nastanitve, kot oblike plačila dopusten, na drugi strani pa se določa, da ima delavec v primeru takšnega dogovo...

Sodna praksa

Če ima delavec po pogodbi o zaposlitvi pravico do namestitve kot oblike plačila za opravljeno delo, je do nastanitve upravičen ves čas trajanja delovnega razmerja, tudi za čas, ko ne opravlja svojega dela, ampak prejema nadomestilo plače. Zato mu delodajalec za ta čas ne more samovoljno odtegniti stroškov nastanitve. (Viš...