Portal ZDR

8. člen

(odškodninska odgovornost delodajalca in denarna odškodnina)

V primeru kršitve prepovedi diskriminacije ali trpinčenja na delovnem mestu je delodajalec kandidatu oziroma delavcu odškodninsko odgovoren po splošnih pravilih civilnega prava. Kot nepremoženjska škoda, ki je nastala kandidatu ali delavcu, se štejejo tudi pretrpljene duševne bolečine zaradi neenake obravnave delavca oziroma diskriminatornega ravnanja delodajalca oziroma zaradi nezagotavljanja varstva pred spolnim ali drugim nadlegovanjem ali trpinčenjem na delovnem mestu v skladu s 47. členom tega zakona, ki ga je utrpel kandidat ali delavec. Pri odmeri višine denarne odškodnine za nepremoženjsko škodo se mora upoštevati, da je ta učinkovita in sorazmerna s škodo, ki jo je utrpel kandidat oziroma delavec in da odvrača delodajalca od ponovnih kršitev.

Komentar

Besedilo tega člena je v primerjavi z ZDR novo in je delno izpeljano iz 7. odstavka 6. člena ZDR.

Zakonodajalec je želel enotno urediti odškodninsko odgovornost delodajalca v primeru kršitev prepovedi diskriminacije (6. člen) ter kršitve prepovedi trpinčenja in spolnega nadlegovanja (7. člen). Delodaj...

Sodna praksa

Pritožbeno sodišče še dodaja, da pri presoji utemeljenosti odškodninskega zahtevka po višini ni odločilno dejstvo, da tožeče stranke niso poiskale zdravniške pomoči. To še ne pomeni, da niso duševno trpele (dovolj intenzivno, da bi bile upravičene do denarne odškodnine za nepremoženjsko škodo), saj že sama ...

Neobstoj odvračilne funkcije odškodnine pred uveljavitvijo ZDR-1, ki vsebuje izrecno odločbo v zvezi s tem

V konkretnem primeru je neutemeljena pritožbena navedba tožnika, da bi morala imeti prisojena odškodnina tudi kazensko funkcijo za toženo stranko. V skladu s tretjim odstavkom 45. člena ZD...