Portal ZDR

77. člen

(načini prenehanja)

Pogodba o zaposlitvi preneha veljati:

- s potekom časa, za katerega je bila sklenjena,

- s smrtjo delavca ali delodajalca – fizične osebe,

- s sporazumom,

- z redno ali izredno odpovedjo,

- s sodbo sodišča,

- po samem zakonu, v primerih, ki jih določa ta zakon,

- v drugih primerih, ki jih določa zakon.

Komentar

Besedilo tega člena je enako besedilu 75. člena ZDR.

Pogodba o zaposlitvi se praviloma sklepa za nedoločen čas. To pomeni, da je delovno razmerje trajajoče pravno razmerje, ki ne preneha z enkratno izpolnitvijo. Iz navedenih razlogov morata stranki pogodbe o zaposlitvi imeti na voljo ustrezne instrumente,...

Sodna praksa

Nezakoniti način prenehanja pogodbe o zaposlitvi

Tožena stranka v zvezi s prenehanjem delovnega razmerja tožnika pri toženi stranki ni spoštovala določil ZDR niti po formalni niti po vsebinski plati. V določbah ZDR je natančno opisan postopek, ki ga mora delodajalec izvesti, preden delavcu pren...

Zakoniti način prenehanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas

Tožnici je delovno razmerje zakonito prenehalo na podlagi določbe prve alineje 75. člena ZDR, po kateri pogodba o zaposlitvi za določen čas preneha veljati s potekom časa, za katerega je bila sklenjena. Ob ugotovitvi, da je bila pog...

Prenehanje pogodbe o zaposlitvi v drugih primerih, ki jih določa zakon

Ob določitvi posebnih načinov prenehanja veljavnosti pogodbe o zaposlitvi, ki so opredeljeni prav v Zakonu o obrambi (Zobr) in Zakonu o službi v Slovenski vojski (ZSSloV), revizijsko sodišče ne ugotavlja razlogov za to, da bi ...