Portal ZDR

84. člen

(dokazno breme)

(1) Če redno odpoveduje pogodbo o zaposlitvi delodajalec, je dokazno breme na njegovi strani.

(2) V primeru izredne odpovedi je dokazno breme na strani stranke, ki izredno odpoveduje pogodbo o zaposlitvi.

Komentar

Besedilo tega člena je enako besedilu 82. člena ZDR.

V tem členu je določeno pravilo o dokaznem bremenu ter kdo v posameznem primeru nosi dokazno breme. Razumljivo je, da ZDR-1 ne določa dokaznega bremena v primeru redne odpovedi podobe o zaposlitvi s strani delavca, saj delavec svoje določitve ne rabi o...

Sodna praksa

Zaradi pravila o obrnjenem dokaznem bremenu glede obstoja utemeljenega razloga za redno odpoved pogodbe o zaposlitvi (1. odstavek 82. člena ZDR), delavcu ni potrebno dokazovati, da je bila odpoved pogodbe o zaposlitvi nezakonita, temveč mora obstoj utemeljenega razloga in s tem pogojeno zakonitost odpovedi pogodbe o zaposl...

Dokazno breme v zvezi z ugotovitvijo nezakonitosti prenehanja pogodbe o zaposlitvi na podlagi sporazuma

V individualnem delovnem sporu v zvezi z ugotovitvijo nezakonitosti prenehanja pogodbe o zaposlitvi na podlagi sporazuma je, ob smiselni uporabi določbe prvega odstavka 82. člena ZDR, dokazno breme...

Načelo kontradiktornosti v postopku uveljavljanja nezakonitosti odpovedi delodajalca

Po prvem odstavku 82. člena ZDR je dokazno breme za zakonitost postopka prenehanja delovnega razmerja res na strani delodajalca, vendar citirane določbe zakona ni mogoče razumeti tako, da nasprotna stranka zato nim...

Dokazno breme pri redni odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga in vezanost sodišča na odpovedni razlog

Sodišče pri presoji zakonitosti odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga izhaja predvsem iz dejanske obrazložitve odpovednega razloga, na katerega se v odpovedi sklicuje s...

Dokazno breme pri redni odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga

Ob načelnem strinjanju revizijskega sodišča s tem, da mora biti tudi delavec ustrezno aktiven pri seznanjanju s svojimi delovnimi obveznostmi, to glede na konkretne ugotovitve ne more spremeniti presoje, da tožena stranka ni...

Dokazno breme pri izredni odpovedi delodajalca

Ob ugotovitvah, da je tožena stranka kot razlog za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi v odpovedi navedla, da je tožnik naklepno huje kršil pogodbene oziroma druge obveznosti iz delovnega razmerja, ker je pri vračilu pekovskih izdelkov zamenjal (še u...

Dokazno breme pri izredni odpovedi delodajalca

Ker tožnica ni imela podlage za domnevo, da je z novim telefonom dobila tudi nov paket in ker ji je bilo rečeno, da interneta ne sme uporabljati, razen če je to nujno in ga je treba tedaj ročno vklopiti, bi se tožnica, ki se po lastni izpovedi na posa...