Portal ZDR

119. člen

invalidnosti in prenehanja veljavnosti delovnega dovoljenja)

(1) Pogodba o zaposlitvi preneha veljati po samem zakonu, ko je delavcu vročena odločba o ugotovljeni invalidnosti I. kategorije ali o pridobitvi pravice do invalidske pokojnine postala pravnomočna.


(2) Pogodba o zaposlitvi, ki jo sklene tujec ali oseba brez državljanstva, preneha veljati po samem zakonu z dnem prenehanja veljavnosti delovnega dovoljenja.

Komentar

Besedilo tega člena je v primerjavi z besedilom 119. člena ZDR spremenjeno.

V tem členu so določeni primeri v katerih pogodba o zaposlitvi preneha ne glede na voljo pogodbenih strank. Za prenehanje pogodbe po zakonu oziroma v skladu s tem členom ni potrebna nobena aktivnost pogodbenih strank, pač pa zgol...

Sodna praksa

Ker je bila PZ za določen čas sklenjena za čas veljavnosti delovnega dovoljenja, je po samem zakonu prenehala veljati s potekom časa za katerega je bila sklenjena tj. s potekom veljavnosti delovnega dovoljenja. Če delavec meni, da je PZ za določen čas prenehala nezakonito, mora tožbo za ugotovitev nezakonitosti prene...