Portal ZDR

193. člen

(prepoved opravljanja nočnega dela)

(1) Delavec, ki še ni dopolnil 18 let starosti, ne sme delati ponoči med 22. uro in šesto uro naslednjega dne, v primerih opravljanja dela s področja kulturne, umetniške, športne in oglaševalne dejavnosti pa med 24. in četrto uro naslednjega dne.

(2) Izjemoma se lahko odredi, da delavec, ki še ni dopolnil 18 let starosti, dela ponoči v primeru višje sile, ko tako delo traja določen čas in mora biti izvršeno takoj, polnoletni delavci pa niso na razpolago v ustreznem številu.

(3) V primeru opravljanja nočnega dela delavca, ki še ni dopolnil 18 let starosti, mora delodajalec zagotoviti nadzor s strani polnoletnega delavca.

(4) V primeru opravljanja nočnega dela delavca, ki še ni dopolnil 18 let starosti, mora delodajalec delavcu zagotoviti ustrezen počitek v naslednjih treh tednih.

Komentar

Besedilo tega člena je enako besedilu 197. člena ZDR.

Zakonodajalec tudi pri obravnavanju vprašanja (dovoljenosti) nočnega dela delavca, ki še ni dopolnil 18 let starosti sledi zahtevam Direktive Sveta 94/33/ES o varstvu mladih ljudi pri delu (UL L 216, 20.8.1994, str. 12–20). Direktiva prepoveduje noč...

Prekrškovne sankcije

Delodajalec – pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost se kaznuje z, globo od 1.500 do 4.000 EUR, če ne zagotovi posebnega varstva pravic delavcev, ki še niso dopolnili 18. let starosti v skladu z določbami 192., 193. in 194. člena.

<...