Portal ZDR

112. člen

(predstavniki delavcev)

(1) Delodajalec ne sme odpovedati pogodbe o zaposlitvi:

- članu sveta delavcev, delavskemu zaupniku, članu nadzornega sveta, ki predstavlja delavce, predstavniku delavcev v svetu zavoda ter

- imenovanemu ali voljenemu sindikalnemu zaupniku, brez soglasja sveta delavcev ali delavcev, ki so ga izvolili, ali sindikata, če ravna v skladu z zakonom, kolektivno pogodbo in pogodbo o zaposlitvi, razen če v primeru poslovnega razloga odkloni ponujeno ustrezno zaposlitev pri delodajalcu ali če gre za odpoved pogodbe o zaposlitvi v postopku prenehanja delodajalca.

(2) Varstvo pred odpovedjo za osebe iz prejšnjega odstavka traja ves čas opravljanja njihove funkcije in še eno leto po njenem prenehanju.

Komentar

Besedilo tega člena je v primerjavi z besedilom 113. člena ZDR nekoliko spremenjeno.

V tem členu je določeno posebno varstvo predstavnikov delavcev. Takšna ureditev je povzeta po Konvenciji Mednarodne organizacije dela številka 135 o varstvu in olajšavah za predstavnike delavcev v podjetju, 1971, ki zav...

Sodna praksa

Ker je bil tožnik v času odpovedi predsednik sindikata, ki je bil pri toženi stranki veljavno organiziran, mu tožena stranka, ne da bi pridobila soglasje sindikata, ni mogla zakonito redno odpovedati pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga. (Višje delovno in socialno sodišče - sodba Pdp 440/2012)

Pog...

Za priznanje posebnega varstva pred odpovedjo ne zadošča zgolj izvolitev za sindikalnega zaupnika oziroma takšnega varstva pred odpovedjo ne uživajo vsi sindikalni zaupniki

Tožena stranka je dne 8. 5. 2013 tožnici podala odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga. Med strankama v postopku...

Pri izredni odpovedi po 111. členu ZDR-1 (112. člen ZDR) je dokazno breme, da dela ni mogoče nadaljevati do izteka odpovednega roka (in s tem povezana pravica do odpravnine), na strani delavca

Sodišče prve stopnje je zaključilo, da je odpoved enostranski pravni akt, ki učinkuje z njegovo vročitvijo, in da delavcu, ki poda izredno od...

Delavcu, ki poda izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi in ni koristil vseh dni letnega dopusta, pripada za neizrabljeni dopust ustrezno nadomestilo

Delavcu ni mogoče očitati, da v času, ko še ni vedel, da bodo nastopili pogoji za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi delavca, delodajalca ni zaprosil ...

Delodajalec ne more presojati zakonitosti oziroma nezakonitosti podane izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi s strani delavca

Tožnica je torej dne 13. 5. 2010 podala toženi stranki izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi v smislu 112. člena ZDR in bi tožena stranka morala tožničino izredno odpoved u...