Portal ZDR

4. člen

(definicija delovnega razmerja)

(1) Delovno razmerje je razmerje med delavcem in delodajalcem, v katerem se delavec prostovoljno vključi v organiziran delovni proces delodajalca in v njem za plačilo, osebno in nepretrgano opravlja delo po navodilih in pod nadzorom delodajalca.

(2) V delovnem razmerju je vsaka od pogodbenih strank dolžna izvrševati dogovorjene ter predpisane pravice in obveznosti.

Komentar

Besedilo tega člena je enako besedilu 4. člena ZDR.

V tem členu so določeni elementi delovnega razmerja. Na podlagi elementov delovnega razmerja se delovno razmerje ločuje od drugih obligacijsko pravnih razmerij. V tem členu sicer ni izrecno določeno, da se delovno razmerje sklene s sklenitvijo pogodbe ...

Sodna praksa

Razmejitev med delovnim razmerjem ter začasnimi in občasnimi deli dijakov in študentov (t. i. študentskim delom)

Za študentsko delo sta značilni predvsem občasnost in začasnost dela, pri tožnicah pa delo ni bilo niti občasno (tožnici sta tako na mesečni kot letni ravni delo opravljali v pri...

Razmejitev med delovnim razmerjem in podjemno pogodbo

Dejstvo, da je tožena stranka tožnici odredila čas (izmeno), kdaj mora opravljati delo oziroma, da je imela odrejen delovni čas, po katerem je morala delo opravljati, da je tožena stranka njeno delo nadzorovala in da je delo opravljala tudi sku...

Razmejitev med delovnim razmerjem in avtorsko pogodbo

Sodišče prve stopnje je na podlagi izvedenega dokaznega postopka pravilno ugotovilo, da je tožnica delo pri toženi stranki opravljala nepretrgoma in ne le v obdobjih, navedenih v pogodbah o sodelovanju med strankama.

Razmejitev med avtorsko pogodbo in delovnim razmerjem

Glede na ugotovljeno dejansko stanje je izpodbijana sodba pravilna in zakonita. Ker niso obstajali elementi delovnega razmerja, ni mogoče domnevati, da delovno razmerje obstaja in se je delo tožnika smelo opravljati na podlagi pogodb civilnega pra...

Razmejitev med delovnim razmerjem in samostojnim podjetnikom posameznikom

ZDR vzpostavlja domnevo delovnega razmerja, če obstajajo elementi tega razmerja. Formalni status samostojnega podjetnika in delavca v delovnem razmerju se pojmovno ne izključujeta. Delavec ne more biti prikrajšan zato, ker je ...

Ugotovitev obstoja delovnega razmerja na nesistemiziranem delovnem mestu

Na obstoj elementov delovnega razmerja ne vpliva okoliščina, da dela, ki jih je opravljala tožnica ne spadajo v delokrog nobenega sistemiziranega delovnega mesta. Če delodajalec mimo sistemizacije in brez sklenjene pogodbe o z...

Uveljavljanje obstoja delovnega razmerja pri delodajalcu in sodno varstvo

Ko razmerje, za katerega tožnik trdi, da je imelo vse elemente delovnega razmerja, dejansko preneha, lahko govorimo tudi o prenehanju veljavnosti pogodbe o zaposlitvi, kar se lahko zgodi formalno ali pa tudi neformalno, npr. z o...

Uveljavljanje delovnega razmerja po prenehanju pogodbenega razmerja

Ker stranki po določenem datumu nista bili več v pogodbenem razmerju, torej tudi ne v civilnem razmerju, ki bi lahko imelo elemente delovnega razmerja, bi tožnica za ugotovitev delovnega razmerja po tem datumu morala zahtevati tudi ...

Strokovna praksa

Razmejitev med delovnim razmerjem in študentskim delom

Ureditev začasnih in občasnih del dijakov in študentov5 ne določa posebnih omejitev v zvezi z obsegom ...