Portal ZDR

12. člen

(pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas)

(1) Pogodba o zaposlitvi se sklepa za nedoločen čas, če s tem zakonom ni drugače določeno.

(2) Če s pogodbo o zaposlitvi čas trajanja ni pisno določen oziroma če pogodba o zaposlitvi za določen čas ni sklenjena v pisni obliki ob nastopu dela, se domneva, da je pogodba o zaposlitvi sklenjena za nedoločen čas.

Komentar

Besedilo tega člena je enako besedilu 10. člena ZDR.

V tem členu je določeno splošno načelo, da se pogodba o zaposlitvi sklepa za nedoločen čas. Sklepanje pogodb o zaposlitvi za določen čas je tako dovoljeno le izjemoma in le v tistih primerih, ki so določeni v zakonu. Sklepanje pogodbe o zaposlitvi...

Sodna praksa

Novi Zakon o delovnih razmerjih v 2. odstavku 10. člena sankcionira sklenitev PZ, katere čas trajanja ni pisno določen, oz. če PZ za določen čas ob nastopu dela ni sklenjena v pisni obliki, z domnevo, da je bila sklenjena PZ za nedoločen čas. ZDR/90 ni vseboval določbe s takšno vsebino, zato je bilo po prej veljavni delo...

Pravilo sklepanja pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas

Tožena stranka si zmotno razlaga določila 10. člena ZDR, ko navaja, da je za sklenitev pogodbe o zaposlitvi vedno potrebna volja obeh strank. ZDR v 10. členu določa, da se pogodba o zaposlitvi sklepa za nedoločen čas, če s tem zakonom ni...