Portal ZDR

220. člen

Z globo od 1.500 do 4.000 eurov se kaznuje uporabnik, če:

1) uporablja delo delavcev v nasprotju z drugim in tretjim odstavkom 59. člena tega zakona;

2) ne zagotavlja pravilnih in popolnih podatkov iz petega odstavka 62. člena tega zakona;

3) v času opravljanja dela delavca, ki ga je k uporabniku napotil delodajalec za zagotavljanje dela, glede pravic in obveznosti ne upošteva določb tega zakona, kolektivnih pogodb, ki zavezujejo uporabnika oziroma splošnih aktov uporabnika (drugi odstavek 63. člena).