Portal ZDR

188. člen

(pravica doječe matere)

(1) Delavka, ki doji otroka, ki še ni dopolnil 18 mesecev starosti, in dela s polnim delovnim časom, ima pravico do odmora za dojenje med delovnim časom, ki traja najmanj eno uro dnevno.

(2) Pravica do nadomestila plače za čas odmora po prejšnjem odstavku se uresničuje v skladu s predpisi, ki urejajo starševski dopust.

Komentar

Besedilo tega člena je v primerjavi z besedilom 188. člena ZDR bistveno spremenjeno.

Ta člen v skladu z 10. členom Konvencije Mednarodne organizacije dela št. 183 o spremembi (spremenjene) konvencije o varstvu materinstva iz leta 1952 (Ur.l. RS-MP, št. 18/2009)) ter 8. členom Evropske socialne listine (...

Prekrškovne sankcije

Delodajalec – pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost se kaznuje z, globo od 750 do 2.000 EUR, če delavki, ki doji otroka ne zagotovi odmora med delovnim časom v skladu s prvim odstavkom 188. člena.

Za manjšega delodajalca je predpisana glo...