Portal ZDR

150. člen

(nočno delo)

(1) Kot nočno delo se šteje delo v času med 23. in šesto uro naslednjega dne. Če je z razporeditvijo delovnega časa določena nočna delovna izmena, se šteje za nočno delo osem nepretrganih ur v času med 22. in sedmo uro naslednjega dne.

(2) Delodajalec mora na zahtevo inšpektorata za delo posredovati podatke o nočnem delu delavcev, zlasti o številu delavcev, ki delajo ponoči več kot tretjino delovnega časa, o številu delavcev, ki delajo ponoči na delovnem mestu, na katerem iz ocene tveganja izhaja večja nevarnost za poškodbe ali zdravstvene okvare, o številu delavcev, ki delajo ponoči ločeno po spolu, ter o časovni opredelitvi nočne izmene.

Komentar

Besedilo tega člena je enako besedilu 149. člena ZDR.

ZDR-1 v tem členu časovno opredeljuje nočno delo, pri čemer se za nočno delo šteje:

- delo v času med 23:00 in 06:00 uro naslednjega dne ali

- delo v trajanju osem neprekinjenih ur med 22:00 in 07:00 uro na...

Prekrškovne sankcije

Delodajalec – pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost se kaznuje z, globo od 1.500 do 4.000 EUR, če inšpekciji za delo ne posreduje podatkov o nočnem delu delavcev v skladu z drugim odstavkom 150. člena.

Za manjšega delodajalca je predpisa...