Portal ZDR

37. člen

(prepoved škodljivega ravnanja)

Delavec se je dolžan vzdržati vseh ravnanj, ki glede na naravo dela, ki ga opravlja pri delodajalcu, materialno ali moralno škodujejo ali bi lahko škodovala poslovnim interesom delodajalca.

Komentar

Besedilo tega člena je enako besedilu 35. člena ZDR.

V tem členu je določeno civilnopravno načelo prepovedi škodljivega ravnanja. Delavec se je dolžan vzdržati vseh ravnanj, ki lahko kakorkoli škodujejo delodajalcu oziroma ravnanj, ki bi lahko škodil interesom delodajalca. Obvezn...

Sodna praksa

S tem, ko je delavec v javnosti izrazil svoje mnenje o nepravilnosti pri toženi stranki, ni kršil Navodil o zagotavljanju javnosti dela tožene stranke, saj se ni izdajal za odgovorno osebo v javnem zavodu, v svojstvu katere bi podajal mnenje. Z izražanjem svojega mnenja tudi ni kršil 35. člena ZDR (prepoved škodljiveg...

Kršitev prepovedi škodljivega ravnanja kot razlog za odpoved pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga

Povsem jasno iz opozorila izhaja tudi, da je tožnik s tem, ko je kršil javni red in mir, kršil tudi obveznost iz 35. člena ZDR: da se mora vzdržati vseh ravnanj, ki glede na naravo dela, ki ga ...

Kršitev prepovedi škodljivega ravnanja kot razlog za odpoved pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga

Tožnik je organiziral aktivnosti za protipravno odtujitev materiala v lasti tožene stranke. S tem je kršil obveznosti iz delovnega razmerja (31. in 35. člen ZDR), k...

Neobstoj kršitve prepovedi škodljivega ravnanja kot razloga za disciplinski ukrep

Tožena stranka je tožnici (prodajalki) v sklepu, s katerim je bil tožnici izrečen disciplinski ukrep, očitala kršitev 10. točke drugega poglavja Kodeksa obnašanja pri delu, ki določa pravila vedenja, in sicer: ...

Neobstoj kršitve prepovedi škodljivega ravnanja kot razloga za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi

Tožena stranka je tožnikoma podala izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi po drugi alineji prvega odstavka 111. člena ZDR. Tožnikoma je očitala, da sta v nasprotju z načelom lojalnosti do delodajal...