Portal ZDR

67. člen

(krajši delovni čas v posebnih primerih)

(1) Delavec, ki dela krajši delovni čas v skladu s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, predpisi o zdravstvenem zavarovanju ali predpisi o starševskem dopustu, ima pravice iz socialnega zavarovanja, kot če bi delal polni delovni čas.

(2) Delavec iz prejšnjega odstavka, ki dela krajši delovni čas, ima pravico do plačila za delo po dejanski delovni obveznosti ter druge pravice in obveznosti iz delovnega razmerja, kot delavec, ki dela polni delovni čas, če s tem zakonom ni drugače določeno.

Komentar

Besedilo tega člena je enako besedilu 66. člena ZDR.

V tem členu so urejeni primeri, ko delavec sklepa pogodbo o zaposlitvi s krajšim delovnim časom od polnega, kot tudi primeri, ko delavec (ne glede na vsebino pogodbe o zaposlitvi) dela krajši delovni čas od polnega. Krajši delovni čas od polnega tak...

Sodna praksa

Ker ZDR izenačuje pravice invalidov, ki v skladu s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju delajo krajši delovni čas, s pravicami delavcev, ki delajo polni delovni čas, tožnici, ki je bila zaradi invalidnosti III. kategorije zaposlena za polovični delovni čas, pripada odpravnina v višini, kot bi jo prejela, če ...

Razporeditev delovnega časa delavke, ki dela krajši delovni čas v skladu s predpisi o starševskem dopustu

Sodišče je ugotovilo, da je bila tožnica zmožna za delo v skrajšanem delovnem času štiri ure dnevno. Takšna opredelitev njene zmožnosti za delo ni nujno pomenila njene zmožnosti oziro...