Portal ZDR

213. člen

(opredelitev)

(1) Ekonomsko odvisna oseba je samozaposlena oseba, ki na podlagi pogodbe civilnega prava, osebno, za plačilo, samostojno in dlje časa opravlja delo v okoliščinah ekonomske odvisnosti ter sama ne zaposluje delavcev.

(2) Ekonomska odvisnost pomeni, da oseba najmanj 80 odstotkov svojih letnih dohodkov pridobi od istega naročnika.

Komentar

Besedilo tega člena je novo.

Namen predlaganih določb je osebi, ki dela v odvisnem ekonomskem razmerju, dokler to razmerje še traja, odpreti pravno pot, da lahko zahteva od naročnika omejeno delovno pravno varstvo. Predpisi, do sedaj niso urejali posebnega statusa izvajalcev del, ki so v pretežni meri opr...

Sodna praksa

Revizijsko sodišče poudarja, da se formalni status samostojnega novinarja in delavca v delovnem razmerju pojmovno ne izključujeta, saj tega ne preprečuje posebna ureditev položaja samostojnih novinarjev. Zato ni ovir, da samostojni novinar, ki je vpisan v razvid samostojnih novinarjev, ne bi mogel skleniti tudi pogodbe o zapo...

Strokovna praksa

Pravno formalna ureditev razmerja, v katerem fizična oseba za delodajalca opravlja delo v statusu samostojnega podjetnika (v nadaljevanju: s. p.), če gre v njunem razmerju dejansko za odvisno pogodbeno razmerje, ni zakonita.

S stališča Ministrstva za finance, Finančne uprave RS gre za opis primera...

Obdavčitev fizične osebe, ki opravlja dejavnost (neodvisno razmerje) in fizične osebe, ki dosega dohodek iz zaposlitve (odvisno razmerje)

Dohodki, ki jih fizična oseba dosega v okviru svojega organiziranega podjetja (tj. kot samostojni podjetnik) oziroma v okviru organizirane dejavnosti (tj. v okvi...

Ureditev po delovnopravnih predpisih

Opisane situacije so sporne tudi z vidika delovnopravnih razmerij. Pri delovnem razmerju gre za razmerje med delavcem in delodajalcem, ki je prostovoljno, delavec se vključi v organiziran delovni proces delodajalca, delo opravl...

Ukrepanje Finančne uprave RS v postopkih nadzora – ugotovitve v davčnih inšpekcijskih nadzorih

ob ugotovitvi, da gre za prikrito delovno razmerje, FURS dohodke zavezancev obdavči kot dohodke iz delovnega razmerja

Pri obdavčitvi se predmet obdavčitve in okoliščine ter dejstva (bistveni za obdavčenje) vrednotijo po gospodarski (ekonomski) vsebini – za obdavčenje je merodajen prikriti pravni posel

Finančna uprava v postopkih nadzora opisanih primerov izhaja iz načela davčnega postopka, ki je določeno v...