Portal ZDR

80. člen

(splošno)

(1) Pogodba o zaposlitvi preneha veljati s smrtjo delavca.

(2) Pogodba o zaposlitvi preneha veljati s smrtjo delodajalca – fizične osebe, razen če z zapustnikovo dejavnostjo nepretrgoma nadaljuje njegov naslednik.

Komentar

Besedilo tega člena je enako besedilu 78. člena ZDR.

V tem členu je urejeno vprašanje prenehanja pogodbe o zaposlitvi v primeru smrti delavca oziroma delodajalca, ki je fizična oseba. Posebej je potrebno opozoriti na dejstvo, da delodajalec, ki je pravna oseba ne umre temveč le preneha. V primerih preneh...

Sodna praksa

Če pogodba o zaposlitvi preneha veljati zaradi smrti delodajalca - fizične osebe, delavec nima pravice do odpravnine. (Višje delovno in socialno sodišče - sodba in sklep Pdp 154/2006)

...

Prenehanje pogodbe o zaposlitvi zaradi smrti delodajalca – fizične osebe

Tožene stranke (dediči) po smrti očeta z zapustnikovo dejavnostjo (dejavnostjo pokojnega s. p.) niso nadaljevale, zato je tožniku ex lege prenehalo delovno razmerje z dnem smrti delodajalca.