Portal ZDR

74. člen

(vodilni delavci)

(1) Vodilni delavec, ki vodi poslovno področje ali organizacijsko enoto pri delodajalcu in ima pooblastila za sklepanje pravnih poslov ali za samostojne kadrovske in organizacijske odločitve, lahko izjemoma sklene pogodbo o zaposlitvi za določen čas, če je že zaposlen pri delodajalcu na drugih delih za nedoločen čas ali če gre za vodilnega delavca, ki je na vodilno delo imenovan v skladu z zakonom ali z aktom o ustanovitvi.

(2) V času opravljanja vodilnega dela po pogodbi o zaposlitvi za določen čas v primeru, če je delavec že zaposlen pri delodajalcu na drugih delih za nedoločen čas, mirujejo pravice, obveznosti in odgovornosti iz pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas.

(3) Vodilnemu delavcu, ki ima za opravljanje vodilnega dela sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas, v primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi brez njegove volje ali krivde zaradi predčasne razrešitve ali ker po poteku mandata ni ponovno imenovan, pripadajo pravice, ki delavcem pripadajo na podlagi določb tega zakona, ki veljajo za odpoved iz poslovnega razloga.

Komentar

Besedilo tega člena je novost v primerjavi z ZDR.

V tem členu se urejajo nekatere posebnosti pogodbe o zaposlitvi z vodilnim delavcem, ki se nanašajo na čas trajanja delovnega razmerja. Za razliko od poslovodnih delavcev se še vedno ohranja pretežni del omejitve avtonomije pogodbenih strank (9. člen ZDR...

Sodna praksa

Razmejitev med poslovodnimi osebami in vodilnimi delavci v skladu z ZDR-1

Tožnica (direktorica zavoda) je imela status poslovodne osebe, zato zanjo ni mogoče uporabiti nove določbe 74. člena ZDR-1, ki ureja položaj vodilnih delavcev, in nima pravic, ki delavcem pripadajo na podlagi določb ZDR-1, ...

Strokovna praksa

Prenehanje pogodbe o zaposlitvi vodilnim delavcem (tretji odstavek 74. člena ZDR-1)

Glede nove ureditve v ZDR-1 se je postavilo vprašanje, ali ureditev v tretjem odstavku 74. člena ZDR-1 na novo določa samostojen razlog za odpoved pogodbe o zaposlitvi vodilnim delavcem v primeru predčasne razreši...