Portal ZDR

21. člen

(sposobnost za sklenitev pogodbe o zaposlitvi)

(1) Pogodbo o zaposlitvi smejo skleniti osebe, ki so dopolnile starost 15 let.

(2) Pogodba o zaposlitvi z osebo, ki še ni dopolnila 15 let starosti, je nična.

Komentar

Besedilo tega člena je enako besedilu 19. člena ZDR.

V tem členu je določena minimalna starost za sklenitev pogodbe o zaposlitvi oziroma delovnega razmerja. Sposobnost za sklenitev pogodbe o zaposlitvi ima tako oseba, ki je stara 15 let.

S takšno omejitvijo ZDR-1 sledi Direktivi Sveta...

Prekrškovne sankcije

Delodajalec – pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost se kaznuje z, globo od 3.000 do 20.000 EUR, če sklene pogodbo o zaposlitvi z osebno, ki še ni dopolnila 15 let.

Za manjšega delodajalca je predpisana globa od 1.500 do 8.000 ...