Portal ZDR

124. člen

(volontersko pripravništvo)

(1) Če se pripravništvo v skladu s posebnim zakonom lahko opravlja, ne da bi delavec in delodajalec sklenila pogodbo o zaposlitvi (volontersko pripravništvo), se za pripravnika uporabljajo določbe tega zakona o trajanju in izvajanju pripravništva, omejenosti delovnega časa, odmorih in počitkih, povračilu stroškov v zvezi z delom, odškodninski odgovornosti ter zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu v skladu s posebnim zakonom.

(2) Pogodba o volonterskem opravljanju pripravništva mora biti sklenjena v pisni obliki.

Komentar

Besedilo tega člena je v primerjavi z besedilom 124. člena ZDR nekoliko spremenjeno.

ZDR-1 volonterskega pripravništva ne dopušča neposredno, pač pa posredno. Volontersko pripravništvo je dovoljeno le v primerih, ko je to določeno v posebnem zakonu (npr. Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o organizacij...