Portal ZDR

159. člen

(pridobitev pravice in minimalno trajanje letnega dopusta)

(1) Delavec pridobi pravico do letnega dopusta s sklenitvijo delovnega razmerja.

(2) Letni dopust v posameznem koledarskem letu ne sme biti krajši kot štiri tedne, ne glede na to, ali dela delavec polni delovni čas ali krajši delovni čas od polnega. Minimalno število dni letnega dopusta delavca je odvisno od razporeditve delovnih dni v tednu za posameznega delavca.

(3) Starejši delavec, invalid, delavec z najmanj 60-odstotno telesno okvaro in delavec, ki neguje in varuje otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo v skladu s predpisi, ki urejajo družinske prejemke, ima pravico do najmanj treh dodatnih dni letnega dopusta.

(4) Delavec ima pravico do enega dodatnega dneva letnega dopusta za vsakega otroka, ki še ni dopolnil 15 let starosti.

Komentar

Besedilo tega člena je v primerjavi z besedilom 159. člena ZDR pomembno spremenjeno.

Člen v skladu s Konvencijo Mednarodne organizacije dela št. 132 o plačanem letnem dopustu, Evropsko socialno listino ter sprejeto Direktivo 2003/88/ES evropskega parlamenta in sveta z dne 4. novembra 2003 o določenih vi...

Sodna praksa

Napačno je stališče, da je potrebno šteti 4 tedne dopusta (iz 159. čl. ZDR) kot minimalno osnovo, na katero se prištevajo še dodatni dnevi dopusta po kriterijih iz panožne in podjetniške kolektivne pogodbe. Če kolektivna pogodba določa 18 dni letnega dopusta po kriteriju zahtevane izobrazbe (za delavce na delovnem mestu...

Tedenska razporeditev delovnega časa se upošteva pri določanju letnega dopusta tudi za delavce, ki delajo manj kot pet dni tedensko

Iz obeh kolektivnih pogodb, ki določata kriterije za trajanje letnega dopusta (Kolektivna pogodba za zaposlene v zdravstveni negi v 48. členu, Kolektivna pogodba za d...

Strokovna praksa

Minimalni letni dopust po ZDR-1 – upoštevanje starosti starejše delavke pri odmeri letnega dopusta (159. člen v povezavi s 197. členom) za leto 2013

Skladno z določbami ZDR-1 je delavcu zagotovljena pravica do minimalnega letnega dopusta v posameznem koledarskem letu, ki ne sme biti krajši kot ...

Delavec, ki ima z več delodajalci sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za krajši delovni čas, ima pravico najmanj do minimalnega letnega dopusta

Ko ima delavec več zaposlitev za krajši delovni čas, mu delodajalci odmerijo letni dopust vsak po svojih merilih, pri vseh pa mora imeti na podlagi zakona naj...